HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 21

JPEG (Deze pagina), 793.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

>_ ­­­­­ 19 -­-­
` geslagen zijn, heeft er in niet geringe mate toe bijgedra-
gen om het werk van de ontwerpers der patentbelasting-
verordening bg alle klassen en stan.den gehaat te maken.
Indien Uwe Excellentie mocht kunnen goed vinden om`
nog eens te herlezen, wat o. a. de Samarangsche Kamer
van Koophandel over dit punt heeft in het midden ge-
bracht in haar aan Zijne Excellentie den G. G. gericht
advies van den IO Februari 1876, No. 4404, dan zijn wü
er bijna zeker van, dat Uwer Excellenties rechtsgevoel er
_ zich tegen verzetten zal, dat in den naam van Zijne Ma-
l jesteit onzen geëerbiedigden Koning aan arme en behoef-
tige Europeanen in Indië, wier aantal in den laatsten tijd
van jaar tot jaar toeneemt, eene schatting is opgelegd,
waarvan alle ambtenaren, tot de hoogst bezoldigden toe,
I geheel zijn vrij gelaten.
Men moge in Nederland met eene ons onverklaarbare
luchthartigheid het werk van de heeren van Rnns en
Srnnnenn. van Em; als der volmaaktheid nabij komende
blijven toejuichen, en het ontkennen, dat de nieuw inge-
voerde patentbelasting "tot gegronde grieven en tot kwel-
"lingen aanleiding heeft gegeven",­- de waarheid, Excel-
lentie, is, dat men al de dezerzäds geopperde bedenkingen
en bezwaren, uit minachting voor het handjevol Euro-
peanen die meenden dat het hun even goed als hunne me-
deburgers in Nederland vrij stond om voor hunne rechten
en belangen bij de bevoegde machten te pleiten, eenvou-
dig heeft doodgezwegen, en wie zal het onder die omstan-
digheden bevreemdend achten kunnen, dat velen zich in
den grond des harten ergeren over de weinige welwillend-
heid waarmede die belangen tegenwoordig in Nederland
behandeld worden?
Schroomden wij niet om misbruik te maken van het
geduld van Uwe Excellentie, dan zouden wij bij nog menig
onderdeel van de zoogenaamde patentverordening kunnen
stilstaan, ten bewijze met hoe weinig ernst en nauwgezet-
heid door de ontwerpers er van gelet is op de eigenaardi-
Q ge maatschappelijke toestanden en verhoudingen, die een
l
S .