HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 20

JPEG (Deze pagina), 841.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

g t
Q ­­· 18 -­v è_
g rant van 15 October jl. namelijk,- getuigd werd, "dat `
nzij is een onrecht, omdat iedere heiiing van uitvoerrecht
"niet is eene belasting, maar eene zuivere onteigening?
Dat er veel voor te zeggen geweest ware om de bewo-
ners der hoofdplaatsen in N. I. een evenredig deel te doen
büdragen in de uitgaven van plaatselüken aard, zal waar-
schijnlijk door niemand ontkend worden; maar te vergeefs
l vragen wij ons af hoe bij de ontwerpers der belastings-
[ verordeningen het denkbeeld is kunnen opkomen om hen,
die in de binnenlanden gevestigd, verstoken zijn van al de _
voorrechten, die aan een verblijf op eene hoofdplaats zgn l
verbonden, door nieuwe heffingen zwaar te treifen., en er
van vrij te stellen, die talrijke klasse van ambtenaren, die
op de hoofdplaatsen hun gewoon verblüf houden.
Het is die vrijstelling, toegekend aan de grootere helft i
i van de in Indië gevestigde Europeanen, die er niet weinig
i toe heeft bügedragen om de verbittering van de andere
helft op te wekken, in niet mindere mate dan dit in
Britsch-Indië het geval is geweest. Ook daar heeft men
gemeend de nieuwe belasting niet te moeten toepassen op
de ambtelüke wereld, en in (lil opzicht, geven het Uwe
Excellentie gaarne toe, komt de elan? ingevoerde regeling vol-
i maalzl overeen mel de aan Neclerlaazdseblnelië ¢z1'el-arnllelgglce in-
gezelenen opgelegde inlronaslenlelnsling. Maar over dien toeleg
is én in Indië zelf, én in Engeland, zulk een kreet van ver-
g ontwaardiging opgegaan, dat het Indische Bestuur reeds
nu op de zaak is moeten terugkomen, en maatregelen in
r behandeling zün om met ingang van l April 1880 ook de
ambtenaren in de nieuwe belasting aan te slaan door hef-
_ üng van Lg percent van hunne salarissen, doch met vrä-
stelling van de civiele ambtenaren die minder dan 100
ropüen, en van de militaire ambtenaren die minder dan
500 ropüen in de maand genieten.
Dat ook met betrekking tot dit punt, het vrijstellen
van inkomsten beneden een zeker minimum, de wenken
en raadgevingen van de Javasche Kamers van Koophandel
met de grootste onverschilligheid bejegend en in den wind
l
S