HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 19

JPEG (Deze pagina), 806.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

j ~­- 17 ­­­­
Z nmere license de 2£mcZe".)
` Het beroep van Uwe Excellentie op de in Br. Indië inw
j gevoerde werkelüke patentbelasting ter vergoelijking van de
hier onder den valschen naam van patentrecht ingevoerde
j zuivere inkomstenbelasting kan dus onmogelijk worden toe-
ï gelaten, en evenmin kan dit het geval zïün met de door
__ Uwe Excellentie daaraan toegevoegde opmerking, dat de
Br. Indische license­tax geheven wordt boven en behalve
zeer zware plaatselüke belastingen.
Dit laatste toch geldt alleen met betrekking tot de in-
gezetenen van de voornamere steden in Br. Indië. Op de
i ij in de binnenlanden gevestigde Europeanen, die aldaar het
landbouwbedrüf uitoefenen, is de opmerking zoo goed als
in het geheel niet toepasselijk, en nu zou het voor de le-
den der Nederlandsche volksvertegenwoordiging zeker niet
j onbelangrijk geweest zün om van Uwe Excellentie tevens
te vernemen welke de verhouding van deze klasse van in-
gezetenen tegenover den Britsch­Indischen fiscus is in
vergelüking met de lasten, welke in Nederlandsch­Indië
op de schouders van de landbouw­industrielen rusten.
Het is niet een van de minste grieven, die hier van den
aanvang af tegen het nieuwe belastingsplan gerezen zün, .
dat met die lasten hoegenaamd geen rekening is gehou-
den, en voorzeker zal geen onpartüdige de uitspraak wra-
ken kunnen dat zoodoende de goede trouw te hunnen
opzichte van Regeeringswege op bedenkelijke wijze is ge-
ëj schonden. Welken anderen indruk toch kan het feit te
weeg brengen, dat de Europeesche landbouwindustrie in
Indië steeds bezwaard is gebleven met de hefhng van uit-
voerrechten op grond van de omstandigheid dat planters
en fabriekanten op Java geene directe belastingen hadden
te betalen, en hen ten slotte aan kwellende en zwaar-
drukkende belastingen te onderwerpen zonder op hetzelfde
oogenblik een eind te maken aan een belasting, waarvan
nog onlangs in een orgaan, dat bezwaarlük gezegd kan
Y worden verkocht te zän aan de in sommiger verbeelding
bestaande Indische planterspartü, ­­- in de N. Rott. Cou­~