HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 18

JPEG (Deze pagina), 816.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

° li l
2 ï
ï ­­ is ­­ j
win every province; but the details of classification will I
unecessarily vary. The schedule of the Bill has been pre- `
r npared in communication with the local governments, but
uit is possible that alterations may be suggested before
"the Council is asked to pass the Bill into law."
e Door een ander lid van dienzelfden Raad werd de op-
{ merking gemaakt dat nthe rates will fall very lightly indeed
[ uupon any class; and the various grades will be capable
l Il of easy classification without any direct reference to in-
ucome or any sort of inquisitorial proceeding on the part
Hof assessors."
Nu is het waar, dat de toepassing der verordening door K lj
i sommige gewestelijke besturen in overleg met de Hooge
Regeering hier en daar geleid heeft tot eene verhooging
i van het door Sir STRACHEY vermeld maximum en minimum,­·-
dat b. v. in Madras de door de hoogste klasse verschul­ j
digde betaling is vastgesteld op 100 ropijen in het jaar, in
Bengalen op 500 ropüen, terwijl zij in Bombay op 200
ropüen bepaald bleef, - maar tot de zaak zelf doet dit
weinig of niets af. Waar het op aankomt is, dat de Br.
i Indische license­tax over l 87 8 volkomen het tegenovergestelde
bedoelt van hetgeen met de zoogenaamde N. I. patentbelasting
l beoogd wordt. Hier heeft de nieuwe belastingregeling, in scher-
pe tegenstelling met den naam die haar gegeven werd,
i bepaaldelijk ten doel om ten behoeve van den Staat een
I deel te naasten van het inkomen verkregen door de uit-
t oefening van handel en nijverheid, en is het gronddenk-
beeld van eene patentbelasting, het vorderen van eene ma-
tige belasting aan den lande voor het recht om eenig be-
i drüf of nering uit te oefenen, geheel ter züde gezet,-·­-ter-
wijl in Britsch­Indië de overweging heeft gegolden, dat
bijaldien het inkomen der ingezetenen tot maatstaf werd
i genomen van het te heffen patenrecht, de belasting van `
«· zelf zou ophouden eene patentbelasting te zijn. ("If we
{ "were to levy the license-tax on the principle of an assessment
l nof men’s incomes, we should have to fix the maximum
j nrates far higher zi/um would be consiaácná wit/z zi/ze idea of a V
j 2
L .
li °§