HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 16

JPEG (Deze pagina), 820.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

I ä
­­­ 14 ­­ g
het algemeen en van Uwe Excellentie in het büzonder
mogen geweest zijn, aan Indië’s handelaren en nüveren eene
in de kwellendste vormen ingekleede belasting op het in-
komen is opgelegd, eene belasting, die, wij houden er ons ~1
van overtuigd, geen enkel staatsman in Nederland onver-
anderd voor züne rekening zou dgarvsn nemen, wijl zü de
formeele negatie is van den regel, dat strenge rechtvaar- Q
I, digheid de grondslag zün moet van elk belastingstelsel, en
I dat op het stuk van belastingen geene bevoorrechting van ‘
éénen stand of ééne klasse der burgerü boven andere mag
worden toegelaten. l
Tegen de heiiing van een in aard en strekking aan den
naam van patent getrouw blnvende belasting zou ten slotte g
zeker even weinig tegenstand meer geboden zün als tegen i
de bn ordonnancie van 30 Dec. 1878 No. 349 ingevoerde ‘
I personeele belasting, en hoe de zaak op dien voet had
kunnen geregeld worden zonder te stuiten op de bezwaren,
die volgens Uwe Excellentie de in Nederland vigeerende I
patentbelasting zoo verwerpelijk maken, doch waarmede
men zich toch reeds meer dan zestig jaren achtereen heeft je
beholpen, omdat zeker ieder haar verre verkiezen zal boven
j eene inkomstenbelasting zooals die hier van neringen en
V bedrnven wordt geheven, ­­­­­ ook omtrent dit punt hebben i
I de Kamers van Koophandel in hare aan de Regeering ge- §j
richte adviezen hare meening omstandig uiteengezet, doch
j zonder dat het haar ooit is mogen blükenin hoeverre aan
E hare beschouwingen ter zake eenige aandacht is geschon­
I ken. l
Had de patentbelasting op dien voet haar beslag gekre­
gen, dan zou de door Uwe Excellentie in het midden ge-
brachte vergelüking metude vóór eenige jaren in Britsch­ Q
«IIndië ingevoerde belasting for zi/zc Ziceming of zfmdes, dcalings
I wml émZuszf¢·ies" althans eenigermate hebben kunnen opgaan; j
maar het heeft de ondergeteekenden met onverdeelde ver-
bazing vervuld, dat, zonder tegenspraak van een der leden
j van de Tweede Kamer te ontmoeten, Uwe Excellentie zich
j op bedoelde Br. Indische belastingsregeling heeft kunnen j_
I
I
I
I
I