HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 15

JPEG (Deze pagina), 779.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

..... 13 ......
g ordonnancie op advies van de Indische Kamers van Koop-
t handel zou ondergaan hebben?
Uit geen enkel stuk, uit geene enkele uitlating is aan
belanghebbenden alhier gebleken, dat aan hunne overige
1 bezwaren tegen de voorgestelde regeling van een in Indië
te heffen patentrecht eenige aandacht is geschonken, en
wat nu laatstelük door Uwe Excellentie bij gelegenheid
van de jongste begrootingsdiscussiën over die bezwaren
is in het midden gebracht, heeft de ondergeteekenden al-
lerminst van de onjuistheid of de ongegrondheid er van
kunnen overtuigen.
Zoo heeft Uwe Exeellentie zonder eenig voorbehoud de
opmerking wêersproken, dat de aan Indië’s handelaren en
I nüveren opgelegde patentbelasting gelnk stond met eene
U belasting op het inkomen, en wel op grond van de om-
standigheid, dat de bedoelde belasting enkel op neringen,
· bedrüven, enz. wordt geheven. Maar Uwe Excellentie
1 veroorlove ons in verband hiermede de vraag of de in
je Engeland bestaande inkomstenbelasting voor hen, die
il onder cedul D dier belasting zijn gerangschikt, voor hen
w nameläk die in handel en nüverheid hun bestaan vinden,
_ zou ophouden eene inkomstenbelasting te zgn, büaldien de
Engelsche Itegeering op het voorbeeld van de Nederlandsch-
Indische Regeering de groote onrechtvaardigheid mocht
willen begaan om alle andere ingezetenen die hun inko-
men trekken uit grondbezit, uit het bezit van elïeeten en
uit bezoldigde staats- en andere ambten, van die belasting
vrü te stellen? Of zou de in Nederlandsch­Indië geheven
, wordende verponding voor de particuliere grondbezitters
ophouden eene grondbelasting te zijn, büaldien de Regee-
ring, vasthoudende aan het beginsel dat bij het ontwerpen
van de valschelijk aldus genaamde patentbelasting heeft
voorgezeten, mocht willen goedvinden om de ambtenaren,
die een eigen huis bezitten, te ontheifen van de betaling
der verpondingbelasting?
Neen, Excellentie! het feit is niet te loochenen,,. dat,
welke dan ook de bedoelingen van het Opperbestulir in