HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 14

JPEG (Deze pagina), 819.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

s
­­­· 12 ­«
t belastbaar inkomen van een handelaar of industrieel ook
mede te rekenen de rente, die hg v;ez·sc%zz-Zdigd is voor het i
opgenomen kapitaal, waar hg mede werkt, (art. 4 van de ·;
ontwerp-ordonnancie op het patentrecht), - en om ten
bate van den Indischen fiscus belasting te heü`en van het j
l inkomen van naamlooze vennootschappen, welke ter zake
l van de uitoefening in Nederlandsch­Indië van eenige ng-
; verheid of van eenig ander bedrgf, in het in Nederland
geheven wordend recht van patent zgn aangeslagentot een
bedrag van twee percent over het gezamenlgk beloop der
uitde elingen P
Maar al moge het der Regeering als eene verdienste
kunnen worden toegerekend, dat zg ter tegemoetkoming j
aan de hier geopperde bezwaren, er van heeft afgezien om E
v ook met betrekking tot de hier aangeduide punten het ,_
werk van de ontwerpers der ordonnancie tot het hare te I
maken, dan nog meenen wg bescheidenlgk te mogen op- T
merken, dat het toegeven der Regeering met betrekking ?
tot het tweede punt althans veeleer een tegemoetkoming li
is te noemen geweest voor de Nederlandsche dan voor de «
Indische belastingschuldigen, want het zal ook Uwe Ex- t
cellentie ongetwgfeld bekend zgn hoe betrekkelgk gering `
het aantal is van de in Indië aanwezige houders van aan-
deelen in de Nederlandsche Handel-Maatschappg, de Ne-
derlandsch­Indische Handelsbank, de Internationale Cre-
diet- en Handelsvereeniging Rotterdam, de Nederlandsch-
Indische Gasmaatschappg, de N.-I. Stoomvaart­Maatschap·
‘ pg, de N .­I. Spoorweg­Maatschappg, de Billiton maatschap-
pg, de Deli maatschappg, de Handelsvereeniging Amsterdam, ^
J GHZ.
l Voor de Indische belastingschuldigen heeft het achter-
{ wege laten van de voor zoo ver wg weten nergens inge-
` voerde bepaling dat aan den fiscus belasting verschuldigd
, kan zgn van inkomen dat geen inkomen is, alleen eenige
[ beteekenis, en wg vragen het Uwe Excellentie in gemoede
_ of het kan aangaan o1n op grond van deze omstandigheid
te gewagen van nbelangrgke wgzigingen" die de ontwerp-
Q .