HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 11

JPEG (Deze pagina), 806.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

... Q .....
eene directe geldelijke bgdrage van zgne bezittingen in dit
deel der wereld, zij het ook dat zg het voor de eer des
lands betreuren dat Nederland ten opzichte vanzgne bui-
tenlandsche bezittingen niet dezelfde onbaatzuchtige finan-
tieële staatkunde volgt, die Engeland reeds sedert meer dan
honderd jaren geleden in praktgk heeft gebracht, door onder
alle omstandigheden vast te houden aan de plechtige ver-
klaring van 1778, dat in de bezittingen van den Staat
voortaan geene belastingen dan ten behoeve van die bezit-
,. tingen zelven zouden worden geheven.
Maar wat zg met volle overtuiging meenen te mogen
blijven vasthouden is de stelling, omstandig ontwikkeld in
het ook van hunnentwege ondersteund adres van Batavia’s
ingezetenen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
Augustus 1875, dat het recht van Nederland om van
Indië eene jaarlgksche schatting te heifen zgne grenzen
heeft, en het mitsdien onmogelijk is om over den toestand
van het Indische iinanciewezen in het algemeen een juist
oordeel te vellen en uit te maken welke clewezeozigke beáoef-
mz van den Indischen dienst zgn, zoolang die grenzen niet
nauwkeurig zullen zgn vastgesteld.
Het stelsel der zoogenaamde overschotten toch, is een stelsel
van zelfmisleiding, Excellentie, hoeveel, achtenswaardige en
volkomen ter goede trouw handelende mannen in Nederland
het ook onder zijne voorstanders tellen mag. Nooit toch zal
eene begrooting met die zuivere objectiviteit die ter zake noo-
dig is, kunnen worden opgemaakt en vastgesteld, wanneer
degeen, aan wien de beslissing verblgft, bg het kweeken van
J mogelgke overschotten op die begrooting een zeer subjectief
belang blgft behouden. De waarborg dien, voor zoover wg
kunnen nagaan, elke beschaafde Staat, ja zelfs elk gewest
en elke gemeente in Nederland bezit, dat van de belasting-
schuldigen geene hoogere bgdragen zullen worden gevor-
derd dan voor de wezenlijke behoeften van den dienst noo-
dig kan zgn, ­- die waarborg bestaat in Indië natuurlijk
niet zoolang niet ten deiinitive zal zgn uitgemaakt, welke
som Indië jaarlijks als bijdrage aan Nederland zal moeten