HomeOpen brief aan Zijne Excellentie Mr. W. baron van Goltstein, minister van koloniën te 's GravenhagePagina 10

JPEG (Deze pagina), 833.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 21.05 MB

..... 8 ...1
memorandum van Bismncn over het Duitsche belastings-
wezen van 15 December 1878 de volgende zinsneden lezen:
”Das Maass der Gesammtsteuerlast ist nicht durch die Höhe
"der Einnahmen, sondern durch die Höhe des Bedarfs be-
ndingt, durch die Höhe der Ausgaben, welche im Einver-
j Hständniss zwischen Regierung und Volksvertretung als dem
j "Bedürfniss des Reichs oder Staats entsprechend festgestellt
, "wird. Hölzere Eivmahmm zu erzielcn, als zur .Bcsá2·ciázmg déases
«/Bealürfniss zmóecléngá eo·f01·deïZick sind, kann niemals in der A6-
usic/zá der Regierung liegen/’ {_
Wie kan het wraken, Excellentie, dat de Europeesche
gemeente in Indië de meening is toegedaan, dat volkomen
dezelfde overwegingen ook behooren voor te zitten bü de
beraadslagingen der Regeering over de regeling van het '
Indische belastingswezen? Is er een reden denkbaar, waar-
om ook in dit opzicht niet vóór alles zou worden nagegaan
wat de Staat wezenlijk behoeft om in den dienst behoor-
lijk te voorzien, en kan het bevreemding wekken, dat toen
in het jaar 1874 het voornemen der Regeering bekendwerd,
om door de invoering van nieuwe en zwaar drukkende
belastingen op Europeanen en vreemde Oosterlingen tot eene
vermeerdering van inkomsten te geraken, dat voornemen
allerwege bevreemding en weerzin wekte?
Als uveïsciwá van den Indischen dienst had men jaarlijks
millioenen en millioenen naar Nederland kunnen over1na­
ken; op een mogely/c tekort op dien dienst kon zelfs in
de verte niet worden gezinspeeld, en voor het ontworpen
belastingsplan kon dan ook, volgens de hier algemeen ge-
huldigde opvatting, geene andere beweegredenen bedacht S
worden dan de vrees voor eene mogelijke vermindering van
de zoogenaamde overschotten door Nederland totdusver
genoten, waardoor het zich had laten verleiden om Hop
neen grooteren voet te leven" en nzüne huishouding op
nruimere schaal in te richten" dan zonder die overschotten
mogelijk zou geweest zijn.
De ondergeteekende zullen zich niet vermeten om aan
het moederland het recht te betwisten tot het vorderen van