HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 99

JPEG (Deze pagina), 704.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

85
kracht, en niettemin beveelt zij, bij art. 31, de onvoorwaardelijke
afsluiting der begrooting op ultimo December van het tweede jaar.
,,Zij gaat dus," zal men zeggen, ,,van de onjuiste veronderstelling
uit, dat met het einde van het tweede jaar alle vorderingen zonder
onderscheid zijn betaald."
Niet alzoo: die wet vraagt naar geene betalingen. Bij art. 26 er-
kent zij als wettige uitgaven al wat de Rekenkamer heeft verevend,
L dat zijn al de schuldvorderingen, welke bij dat collegie zijn onderzocht
en goed bevonden, en dus ten laste van de staatsbegrooting zijn ge-
e boekt. Ofschoon nu dat onderzoek of die verevening wel in de meeste
‘” gevallen eerst na de betaling geschiedt, zoo heeft het toch ook dikwijls
plaats vóór de betaling: dit belet niet, dat de wet bij art. 36 de al-
2 zoo verevende staats­nitgaven toch alle wil hebben opgenomen in de
` rekening. Onder den titel van ,,verevend," wil zij dus, dat die re-
­ kening een mengsel voorstelle van betaald en onbetaald. Dit is eene
grove fout. Die fout, zegt men wel, herstelt zich door de kasreke-
ning, voorgeschreven bij art. 39; daaruit zal later blijken of het ver-
evende is betaald of niet. Maar, behalve de nuttelooze complicatie
e die dat geeft, behooren de ministers hunne verantwoordingen af te
leggen op eene rekening wegens de begroeting, en niet op eene kas-
t of schatkist­rekening, die alleen geleverd kan worden door den Minister
Q van Financiën.
j' Wi` zi`11 voorts van meenin dat er een reden bestaat om
_ • J .l E g
jj in zake de Indische comptabiliteit voor Nederland andere ter-
j mijnsbepalingen voor de verjaring voor te schrijven dan voor
Indië. Het komt daarom rationeel voor, om maar in het
ri geheel niet naar de Rijks­vvetten of de Indische burgerlijke
`I wetten te verwijzen. De bepalingen zullen dan bovendien
veel beter verstaanbaar zijn voor de belanghebbenden. In
lj het belang van die meerdere duidelijkheid hebben wij ons,
eindelijk, nog eenige wijzigingen in de redactie veroorloofd.
1
I li ­ Y
I DE BEGROUTING.
_ Wij gelooven hier niet beter te kunnen doen, dan ons
, ontwerp op de voet te volgen.
i
I
1