HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 97

JPEG (Deze pagina), 661.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

(
83
Het beginsel, op dit punt gehuldigd door de wet van 23 _
April 1864, (art. 16, tweede lid), is ons voorgekomen in
meer dan één opzicht onvolledig te zijn.
Vooreerst dient het verbod tegen den afstand in het alge-
meen zich even goed over ’s lands geld als over ’s lands
I goederen uit te strekken.
i Ten tweede kunnen de uitzonderingen, welke de regel moet
toelaten, klaarblijkelijk alleen Indië betreffen, maar dan ook
T" zeer goed worden gespeciiiceerd.
Wat de praktijk aangaat, wijzen wg met betrekking tot
I de door ons aangegeven regelen op het besluit van 9 Maart
j 1864, No. 47, houdende o. a. vaststelling van de regeling
der wäze, waarop oorlogscliepen iran lmzrriencle mogendheden
l de maritieme instellingen in l•T(?Cl€7'lCZ7ZCl·ïClL­DlCl’l(? fot lzersfelling
g van belcomen schade worden toegelaien, en waarop aan die
bodems scheepslrelioejten, enz., uit ’s lands voorraad worden
verstrelct; en voorts op de ordonnancie in het Indisch staats-
blad van 1869, No. 30, waarbij een maatregel is genomen,
tot tegemoetkoming van het comité van bestuur der Neder-
landsch-Indische spoorwegmaatsoliappij in zijn toennialigen
tüdelijken geldnood, waarvan de staking der werkzaamheden
I aan den aanleg van den Spoorweg Samarang- Vorstenlanden
I het gevolg dreigde te zijn.
li Ten slotte nog de opmerking, dat de afstand of verkoop
j van landsgoederen aan aannemers, tot uitvoering ran Gozmr-
, nementswerlcen, geen vervreemding daarstelt. Niet begrepen
l zijnde in het verbod in art. 16, eerste lid, der wet van 23
` April 1864, wordt die afstand in het tweede lid onjuist als
uitzondering op dat verbod genoemd.
'2
l
IV.
1 VERJARINGSTERMIJNEN.
‘ Dit onderwerp betreffende, bevat het ontwerp regelen in
, de artt. 35 en 36. Waar ze afwijken van de bepalingen in
de wet van 23 April 1864, (artt. 67 tot en met 71) beroe-
l
x