HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 96

JPEG (Deze pagina), 697.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

___,A_ mw,
kl
we
tl az
ll
jl Wilde men echter voortgaan met de deficits, diemen niet heeft
,j kunnen verhoeden, middelerwijl in de schaduw te dringen, dan zou-
Q den alle pogingen vruchteloos zijn: de ondervinding toch heeft het ge-
jl leerd, en ons leed heeft in den grond geene andere oorzaak, dan dat
gj men steeds vreesachtig de oogen gesloten hield, waar men onverschrok-
E, ken had moeten toekijken.
Alvorens van dit onderwerp of te stappen, vermeenen wij er ,
jg nog de aandacht op te moeten vestigen, dat naar het be-
ll ginsel, in § 3 hierboven voorgestaan, in art. 33 van het ont- fr
il werp niet hebben opgenomen het laatste lid van het overeen-
komstige art. 26 der wet van 23 April 1864. (Zie ter zake g
aant. Vl bladz. 69).
2 i
ä ~­­---­ ä
j .
; III.
il
l BESTEMMING VAN DE BEVOEGDHEID GF DEN WERKä(R!NG
DEE INBISCHE AEWNISTRATIE.
s
Na hetgeen we hieromtrent in § 3 van het voorgaand
i onderwerp aanvoerden, zal onze bedoeling betrekkelijk de ,
thans te behandelen regelen van het ontwerp wel weinig of p
ST geen toelichting meer behoeven. 2
Behalve door de weglating daaruit van art. 19 en het eerste
lid van art. 20 der wet van 23 April 1864 (aant. VI,bladz. l
54-56) onderscheidt zich het concept van deze door de g
memue regelen in de artt. 11, tweede lid, 12, vijfde en r
ll zesde lid, 15, 16, 20 en 47, waarvan de strekking geene
l bijzondere bespreking vordert.
Omtrent de bevoegdheid tot het aangaan van dadingen en i,
li het verleenen van kwrjtscheldingen wordt in het ontwerp
I gehandeld bij de artt. 17, 18 en 19. Die artikelen zän
eenvoudig de wedergave van de slotsom der beschouwingen, ‘
ontwikkeld op bladzz. 57-60 van Aant. VI. 1
j Bijzondere melding vereischt nog slechts ons art. 21, ­ I
over het uitleenen van landsgelden en het afstaan van voor ·
{ ’s lands dienst bestemde bruikbare roerende goederen aan ,
derden. ¥
tig - Q