HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 91

JPEG (Deze pagina), 773.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

77
onbestemd, zoo lang vooruit, met zoo weinig waarborg voor
aanwezigheid waar en wanneer noodig. Integendeel.
Daarom prijzen wij (art. 11 van het ontwerp) de aansschaf-
fing zooveel mogelzj/c hier te lande aan, daarvan verwachtende:
uitbreiding van den handel, - dus vermeerdering van inko-
mende regten; vermoedelijk goedkooper waar, ten gevolge
van het overnemen door den handel van de bemoeüenissen
die thans de regering heeft en veel duurder betaalt; minder
= kans op overdadige oplegging, ­~ dus op waardevermindering,
­ geheel bederf, ontvreemding en verlies bij verkoop wegens
l overtolligheid; grooteren waarborg voor beschikbaarheid op
­ het oogenblik van behoefte; minder behoefte aan bergruimte
l en al den nasleep daarvan, en tallooze andere kleine indirecte
g i_ voordeelen.
te § 3. Ondanks nu door de middelen, de twee vorige
r l §§ bedoeld, in gewone omstandigheden een ongestoorde loop
- , der dienst voldoende zoude zijn verzekerd, zoude daarmede
d j. niet aan alle eischen zijn voldaan.
g L Eene wet beoogt dummone regeling: daartoe behoort even-
a- zeer het voorzien in buitengewone, als in gewone omstandig-
.1* heden.
., Tot de buitengewone omstandigheden behooren hier:
le a. dat op een gegeven oogenblik gebrek aan lcasgeld ont-
.n staat, dat is: dat onverwachts tot dekking van zekere
>n soort van uitgaven aanzienlijk meer geld benoodigd is
er dan waarop bij de begrooting was gerekend. doe-
,3 len hier op de posten voor aankoop, vervoer en verkoop
en van producten; voor procentsgewijze belooningen daar-
rp mede in verband staande; voor gelijke belooningen wegens
ds de inning van belastingen, zoomede voor kleeding en
zh il voeding van gevangenen, enz. - posten, die in art. 59
jn E van het ontwerp begrepen zün in de algemeene bena-
er- ming van niet­lim’itcetieve credieten;
ed. _ Z1. dat plotseling behoeften opkomen die niet konden zijn
voorzien (dus boven of buiten de begrooting), en welker
nt vervulling geen uitstel gedoogt. Wel is waar opent de
de Gouverneur-Generaal in zulke gevallen credieten boven
de begrooting, maar daarmede is er nog geen kasgeld
;oo om de behoeften te bestrijden.
l
l