HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 654.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

XAXANLEIDING. JDLAN.
De wet van 23 April 1864, (Staatsblad van Nederland No. 35,
van Ned. Indië No. 106,) neigt ten grave: zij is in een gevorderden
staat van ,,galloping consuniption." Onder elke andere lengte of
breedte zou het strengere klimaat haar reeds lang den laatsten adem-
togt hebben doen slaken, ­­- in ,, onze milclere luchtstreek" kan zij
niet de meeste inspanning haar organisme dwingen, deszelfs functiën
nog een korten tijd uit te oefenen; maar ’t is alles overspanning, die
haar met des te meer spoed haar einie te g· moet voert.
Nog geen anderhalf jaar na hare vaststelling (zijnde vijf vierendeel
jaars vóór het tijdstip tot hare inwerkingtreding aangewezen), was zij
door de wetenschap veroordeeld.
Is het niet te verwonderen dat de meesterlijke wijze, waarop zij
tot in hare minst gewigtige pnnien werd geanaliseerd, en waarop
hare verderfelijke bestanddeelen, blozende in het bewijstzijn hunner
onreinheid, in het helderste daglicht werden gesteld -- slechts blinde
oogen, en dat de op die voorstelling gegronde, ernstige waarschuwin-
gen - niets dan doove ooren hebben ontmoet?
Is het mogelijk dat men, zoo krachtig en bij tijds wakker geschud,
die wet gerustelijk bezit hebbe laten nemen van het haar onbedacht­
zaam toebedeelde gezg? Het is een feit.
,, De vaders der wet hebben geen schuld beleden." Voor hen geldt `
dezelfde verontschuldiging als voor Loth: ze hebben niet geweten wat
i ze deden, toen ze aan de wet het aanzijn schonken.
Mogelijk, dat ze ook wat al te veel verwachting ten goede hebben j
gehad van de ondervinding, tijdens de werking der wet op te doen
met opzigt tot eene geleidelijke wijziging van het ,,onjuisle."
Doch dan komt de geheele regeling, die om duurzaam en goed te
zgn bä de werf geschiedde, neder op eene proefneming, en nog wel
van de gevaarlijkste soort; niet ongelijk bijv. aan het beproeven van
de uitwerking van granaten onder de theetafel, in de gezellige huis­
houdkamer.