HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 89

JPEG (Deze pagina), 795.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

j 75
aangekomen of getrokken, en onderweg of ter verzending
’ gereed is, dan moet men gaan Zeeman. Men leent niet gratis.
Nu komt welligt juist op het oogenblik dat de leening heeft
plaats gehad ,, het schip met de specie" op de reede.
Z Is er een sprekender voorbeeld noodig ten bewijze dat de A
kosten der leening puur verlies waren?
Niet dan zeer noode wordt er dan ook toe overgegaan.
Inmiddels heeft men veel geschrijf en veel getob: eene zaak
T die louter werktuigelük goed behoorde geregeld te zijn wordt
I eene zaak van speciaal gewigt, waarvoor wegens den drang
van het oogenblik alle andere zaken moeten achterstaan: de
dienst Zäclt.
Beproeve het wie wil, om eens in geldswaarden te berekenen,
wat de bedoelde ongerustheid gedurende een jaar, aan tijd,
« arbeid, contante extra-betalingen en vertraagde dienstbelangen
kosten kan; wij voor ons zijn verzekerd dat de som, over
weinige jaren genomen, tot tonnen gouds zou klimmen.
Al die kosten komen als eeetrci uitgaven ten laste der begroo-
ting. Behalve de gewone remissiekosten behoorde deze mitsdien
ook nog een post te hebben ,, voor kosten van ongerustheid,
bij latere dan de verwachte aankomst van specie uit N ederland."
Men is wijs genoeg daar dan ook - hoewel niet onder
. die omschrijving - jaarlijks op te rekenen. Maar is het
niet bedroevend dat de staat van zaken er toe noopt?
Laten wij nu de extrakosten daar, en beschouwen wij alleen
de gewone kosten (dus onderstellende dat het geld er steeds
op zijn tijd is), ­- en nemen wij voorts aan, dat de kosten
van uitzending en wisseltrekking dooreengenomen gelijk zijn;
dat zal, naar een goedkoopen maatstaf, gelük gesteld kunnen
worden met enkel wisseltrekking tegen een gemiddelden koers
van 101]/2%. Voor elke f 100,-- die het Indisch Gouverne-
ment ontvangt, moet het naar dien voet aan den Minister van
Koloniën terugbetalen _f 101.50, want ook deze betaalt werke-
lijk f 101.50 Ned. Courant uit. Over eene som van 22*/2
millioen gulden, die als gemiddeld aannemen, betaalt
Indië dus ruim f 330.000 aan kosten van dekking van het
tekort.
Men moet nu verder in het oog houden, dat zoo hier te
lande produkten werden verkocht tot eene voor het even~