HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 88

JPEG (Deze pagina), 828.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

____ ______ _ ,,,_ .7 Y _
jg 74 · l
tief ,,kapitaal" gerekend is op de aansehafüng van de meeste j
jj goederen in Nveclerlancl. In geval die aansehailing later voor .
j een grooter gedeelte dan thans binnen Nederlandsohlndië
{ mogt plaats hebben, zou het voorzigtig zgn dat fonds wat i;
j ruimer te nemen, en het bijv. te brengen op 15 millioen).
j zijn nu eigenlük nog weinig verder gevorderd dan
den titel van het tegenwoordige onderwerp.
.§i Dat omvat echter zaken van veel ingrijpender aard. Alleen .
was de definitie noodig, om onze bedoeling met opzigt tot 2
die zaken zelven te beter verstaanbaar te maken.
§ 1. Om in Nederlandsch­Indië met gerustheid eene dienst
jl te beginnen, is het een eerste vereisohte dat tusschen de
jj inkomsten en uitgaven van het II° hoofdstuk der begrooting
een juist evenwigt besta. p
jj De belastingen en verpaehtingen, het zoutdebiet en de
inkomsten van minder vruchtbaren aard zgn daartoe ontoe-
jj reikend; het evenwigt hangt dus af van de meer of minder
groote hoeveelheid produkten in Indië te verkoopen.
Volgens de raming voor 1869 bedraagt het totaal uitga-
ven f 84.492.520 en dat der inkomstenf ($2.168.614, -
te kort j 22.323.906, dus ruim 26 proc.
Zal dat tekort nu aangevuld worden naar gelang van de
behoefte - zal het geld aanwezig zijn op de tijdstippen dat `
het noodig is? Dat zgn de vragen, die de Indische adminis-
E tratie zich doet van het begin van het jaar tot op het oogen-
ig blik dat de laatste remise zal zijn ontvangen. Dat is hetgeen
haar voortdurend in een staat van ongerustheid houdt; en de
vaak teleurgestelde verwachtingen geven daar ook alle reden toe.
jj Die onrust kost geld, men bevroedt niet hoeveel.
De behoeften zijn eenigen tijd vooruit te voorzien. Als de
tijd komt, moet er betaald worden, men is geld wachtende,
maar het komt later dan men dacht, zóóveel later, dat men
niet meer durft verwachten dat het er op zijn tijd zün zal,
gi en toch moet er op dien tijd geld wezen. Met de handen in
den schoot afwachten, dat mag niet, -­ men moet nu op
andere wijzen trachten aan geld te komen.
Heeft men nu op rekening van het tekort nog veel uit
Nederland te goed, dan kan men op den Minister van Kolo-
niën trekken, - maar is het tekort ,,vol" door hetgeen reeds
l
1