HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 85

JPEG (Deze pagina), 769.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I
H1
Daartoe gaan wij thans over.
Ieder heeft gehoord van het zoogenaamd ,,Indisch te kort."
Het bestaat in het verschil tusschen het totaal bedrag,
bij het IIB hoofdstuk der begroeting van Nederlandsch-Indië
geraamd voor inkomsten en uitgaven. Op dat verschil wezen
wij reeds hierboven ,, in de derde plaats."
Dat verschil, nu, wordt vereffend middels geldremises (wis-
j seltrekking uit Indië ete. daaronder begrepen) door den Mi-
jl nister van Koloniën. Op deze wijze wordt getracht het gebrek
Y aan evenwigt tusschen de in Indië te bewerkstelligen ontvang-
j sten en uitgaven te verzekeren. (Van de remises wordt, buiten
de begroeting om eene rekening­courant aangehouden met het
Departement van Koloniën).
Er is echter meer noodig.
Bij zuiver evenwigt, wij zeiden het ree ds , komt de admi-
nistratie geld te kort.
Daaraan wordt tegemoetgekomen door het zoogenaamd ,,Ad-
ministratief kapitaal", zijnde een geldfonds ten bedrage van
twaaQ’ en een babf millioen gulden, dat steeds tot die som in
de gezamenlijke landskassen van Indië moet aanwezig zijn.
Dat fonds is dus ook buiten de begroeting.
Het eigenlijke Administratief kapitaal van Indië bestaat der-
halve thans uit het te remitteren fonds tot dekking van het
zoogenaamd ,7 te kort", plus het constant in Indië aanwezige
zoogenaamde ,, Administratief kapitaal."
Wat nu dadelijk in het oog valt is, dat bedoeld kapitaal
uitsluitend bestaat uit geld. Hoe is het met het materieel?
· Dat is geheel in de begroeting begrepen - let eens op welke
wüze.
Van goederen, die worden berekend gedurende eenig dienst-
‘ jaar benoodigd maar niet in den veerraed voorhanden te zullen
zgn, -- welke dus, met bestemming tot dadelijk verbruik,
plaatselijk moeten worden aangeschaft, worden de kosten ge-
raamd op het .II·‘ hoofdstuk, uitgaven, der begroeting.
Daar kan niets tegen zijn.
Van goederen, daarentegen, die niet tot dadelijk gebruik
zijn bestemd, worden, - hetzij ze moeten strekken tot voor-
ziening in eene speciale behoefte, of tot aanvulling van een
doorloopend verminderenden voorraad - eenige jaren vóór
¤
l