HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 84

JPEG (Deze pagina), 848.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

1 n
I :
l
ä zo
noodig is voor de behoefte (dan werkelijk staat te worden
l verteerd); ­- niet greeter zijnde, is te klein, want gelijkheid
j is ondenkbaar.
j Uit deze beschouwingen leiden wij nu het volgende af:
’s lands voorraad van gelden en goederen is een op zich zelf
E ‘ staand kapitaal, hetwelk voortdurend wordt gehouden op eene
3 hoogte, evenredig aan de behoefte voor ’s lands dienst; dat
j kapitaal ondergaat onophoudelijk vertering (vermindering) door j
jj de uitgaven, maar wordt daarentegen telkens weder aangevuld in
door de ontvangsten: bij volkomen evenwigt van ontvangsten
en uitgaven zou het bij de sluiting eener dienst dezelfde hoe- ·
grootheid hebben als bij haren aanvang. l
De betrekking van de begroeting tot den voorraad is dezelfde
als die van den koopman tot den fabrikant. Zoelang de fa-
iè brikant voorzien is van hetgeen de koopman vraagt, en de
koopman betaalt wat hem door den fabrikant geleverd werdt,
zijn beiden tevreden en hebben zij overigens niets met elkander
al te maken.
Even zoo wordt door de begroeting niets anders geëisoht,
dan dat jaarlijks aan gelden en goederen voorhanden zij wat
·l zij voor de dienst noodig raamt; terwijl omgekeerd door haar
gezorgd wordt voor het geld, waarmede zij het gebruikte geld
doet restitaeren en de kosten van het geconsumeerde materiëel
jl vergoeden.
Moesten wij deze vergelijking nog verder uitwerken, wij
zouden zeggen: De administratie geeft ,,bons" af op ‘s lands
kassen en magazijnen, naarmate zij geld ef materieël moet
verbruiken, en belast gelijktijdig de begroeting van uitgaven.
Omgekeerd stort zij al hare ontvangsten in ’s lands kassen: I
elke zeedanige storting is eene terugbetaling ef waardevergoe-
ding ep rekening van hetgeen op hare ,,bons" is verstrekt. W
In het algemeen kan alzee gezegd worden: ’s lands geld- en
goederen voorraad is eene zaak buiten de begroeting. In welke
gevallen deze regel niet doorgaat, zal blijken bij de behandeling
l van Ons Ve onderwerp, ,, de Begrooting."
weten nu nog altijd niet wat het Administratief kapitaal
j is, maar wij naderen toch die wetenschap. Zij moet het re-
3 sultaat zijn van de beschouwing der wijze, waarop ’slands
j voorraad tot het vereisehtepeil aangevuld gehouden werdt.
j i
EI
j .
l j I