HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 82

JPEG (Deze pagina), 731.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I
s
I
68
I
Maar wij streven er met onzen arbeid slechts naar, om het
j algemeen belang te baten. ls ons werk niets waard, dan
moet het ook maar lijden wat er bij staat. ,, Wat hadden
i wij ons op het ijs te wagen ?"
j Onze kansen berekenende, zullen wij al zeer tevreden zijn j
Q als wij iets tot verbetering van een toch niet te loochenen ;
kwaad zullen hebben toegebragt.
I; x
*2
II. ,
I
jj HET ADMINISTRATIEF KAPITAAL.
Wat is dat? Dat mag wel eens vooraf onderzocht worden_
Het resultaat der landsadministratie over eenig jaar (de be-
grootings-rekening) - dit is het zuivere beginsel ­- moet eene
II aantooning znn van hetgeen er van den voor de dienst van
jl dat jaar bestemden voorraad van gelden en goederen gedurende
hetzelve is besteed of aangewend: met hoeveel hij is vermin- I
Ii derd en hoeveel er van is overgehouden.
Er zou dus, volgens dit beginsel, voor elk jaar een afzon-
derlijke voorraad moeten zijn, die afzonderlijk na ommekomst
van het jaar werd verantwoord. I
. Daar nu de Staat zoodanige voorraad niet uit zich zelven
bezit maar zich dien laat opbrengen, zou voorts de geld- en
jg goederen voorraad worden daargesteld door de Staats­Ink0msten.
De bestemming van den bedoelden voorraad is uitsluitend:
vertering of vermindering.
Elke daad der administratie, of elk van haar onafhankelük
voorval, waardoor zoodanige vertering of vermindering wordt
teweeg gebragt, stelt alzoo het omgekeerde van eene Staats- A
Inkomst, dus eene Staats- Uitgaaf daar.
Om gedurende eenig jaar in ’slands behoeften te kunnen
voorzien, moeten deze vóór den aanvang van hetzelve zijn be-
paald en in geldswaarden uitgedrukt. Omgekeerd is het voor
die vervulling noodig, dat de middelen daartoe eveneens vooraf
j verzekerd en in geldswaarden berekend. Dit noemt men het
begroeten of ramen der uitgaven en inkomsten van den Staat ge-
durende eenig jaar.
E
ïI
zj *
E: T3
xl ·