HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 81

JPEG (Deze pagina), 753.92 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

of
;ï4
zuchten, vooral oüicieren en ambtenaren, die geld tegoed had-
den op declaratiën wegens volbragte dienstreizen, en wien -
ondanks de ongelegenheid waarin zij door het ,,voorschieten"
waren geraakt - meer dan iederen anderen staats-crediteur
i het eigenbelang belette om te protesteren.
Eilieve - dus de onschuldigen boeten hier!
il Beide genoemde bepalingen onderstellen vertraging van de
{ zijde der administratie. Blijkt deze in verzuim te zgn, dan
j moet gestraft worden. Is de vertraging hare schuld niet,
dan moet de Staat den last en de onkosten dragen. Maar
de onschuldige crediteuren ~ wat konden die meer doen dan
E hunne vordering bg tijds indienen? Is de geregelde gang
` der administratie onderwerpelijk niet reeds krachtdadig genoeg
verzekerd door de verjaringstermünen? Waartoe de bepalin-
i gen op dat stuk, wanneer de wet bovendien misbruik van
4 haar gezag gaat maken? ’t Staat gelijk met schending van
E belofte, want door te zeggen: ,, binnen zóóveel tijd sz/Zt gij
J uwe vordering aanbieden" belooft de wet promptc betaling
` bij de indiening.
_ Zóó wordt op onhandige wüze het crediet van den Staat
aan bezwalking prijs gegeven, en ook -- het is te zien voor
ieder die met oogen gezegend is - het direct financiëel na-
deel van den lande in de hand gewerkt.
l Men misduide onze sterke kleuren niet. tasten slechts
. de reeds veroordeelde wet aan - zij moet dood: ,, morte la
i bête, mort le venin." De grootste portie van dat gif is be-
l stemd voor den boezem van den Staat, die er eerst te laat
de werking van ondervindt.
i besluiten deze § met de verwüzing naar ons ontwerp,
jj waarin wij art. 48 der wet hebben weggelaten en overigens
getracht in art. 52 H, 1°, a en d) te voorzien in het
. geval van betaalbaarstelling na afsluiting der betrokken dienst.
ï Hebben in dit deel onzer toelichting hooge eischen ge-
Q steld, des te erger voor ons als het ontwerp zelf blijkt daar-
aan niet te voldoen.
« Het zal ons zeker niet aangenaam zijn dit te bespeuren, ­
, wie valt zich zelven gaarne tegen?
l