HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 80

JPEG (Deze pagina), 798.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

j 66*
2
j ,,Wetstijl", zich alleen onderscheiden door een deftigen vorm,
t dan houden wij hem voor een kwakzalver, een gewaanden
jj profeet, wien alle geloof behoort te worden ontzegd. Eene·
wet mag niet imponewen, te minder daar zij den meest onwe­
tende zoo goed als den kundigste beheerscht.
Ad awt. 37: dat ook hier de redactie afkeuring verdient. j
j Zooals het artikel luidt slaat het verbod op den aannemer.
vragen: ,,in the name of common sense", wat heeft kij l'
met het verbod te maken? Onzes inziens komt de bepaling i·
daarop nêer, dat wanneer landsgoederen aan eenen aannemer (
worden afgestaan, de begrootingspost waaruit zijne vordering
j moet worden gekweten, niet slechts worde bezwaard met het-
j geen hem in geld wordt uitbetaald, maar ook met de geld.s­
wciarde der goederen, die hem tot uitvoering van het aange-
li nomen werk, krachtens art. 16, tweede lid, der wet van 23 (
April 1864 worden afgestaan. Is dit echter niet weder een .
van de meest zelfblijkbare axiomen? De bepaling kan toch ,
l welligt geen verband houden met art. 36 der wet .... ‘? dan
j zou hare overbodigheid nog gekker worden.
' En, ten slotte:
j Ad art. 71, derde lid.- dat de tijdsbepaling aldaar slechts ­
een lastigen dwang voor de administratie, en het voorbehoud
van het verjaringsregt niets dan eene noodelooze repetitie uit
art. 69 daarstelt. (
j § 4. Eindelijk noemen wij eene wet ook oppervlakkig, wan-
j neer inbreuk maakt op billijke eischen van door haar be- `
j heerschte personen. (
jj Zulks doet de wet van 23 April 1864 in hare artikelen 48 (
en 11 (tweede lid). _ §
jj Het ,,onbepaald verbod" om aan aannemers renten te ver- j
lj goeden ,, ter zake van mogelijke vertraging in de voldoening >'
TH ,, hunner vorderingen," werd reeds vóór lang-blijkens de
, aanteekening in het V. V. van Julij 1859 - ,,vrij algemeen (
g Uongehoowl geacht" (aant. VI bladz. 64.)
i Het voorschrift: dat (wisselvallige) ,, vorderingen, welke niet
A; ,, zijn verevend" (dit beteekent hier: l2emcilbciav·gesteld) ,, vóór
rz ,, de afsluiting van het dienstjaar waartoe zij behooren, niet
i ,, kunnen worden betaald dan uit credieten, daartoe op nieuw i
" ,,door de wet toegesman," heeft reeds tal van crediteuren doen V
I E
JF l