HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 77

JPEG (Deze pagina), 801.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

G3
§ 1. Voor veel oppervlakkigs wordt eene wet bewaard door
eene goede indeeling.
De wet van 23 April 1864 splitste zich, naar hare, aan
art. GO, tweede lid, der grondwet ontleende benaming, in
twee hoofdstukken, ,,beheer" en ,,verantwoording," ­­ met
welk eene zorgeloosheid, blijkt treffend op bladzz. 24 en 25
der ,,Aanteekeningen" voornoemd.
° Doch zelfs met de meeste zorg kan, naar het ons dunkt,
zulk eene verdeeling niet plaats hebben, zonder telkens en
telkens te vervallen in herhaling van bepalingen, die zoowel
op het beheer als op de verantwoording slaan.
Ook zien wij niet in, dat de grondwet, door de benaming
te geven, tevens zou hebben gewild, dat men zich bij de
zamenstelling der speciale wet zoude houden aan eene in-
deeling, waartoe die benaming toevallig scheen te leiden.
i vermeenen integendeel, dat zij, de wgze der regeling geheel
aan de speciale wet overlatende, die wet noodzakelijk in de
keuze van haar eigen vorm vrijliet.
Wat nu eene logische wijze van indeeling aangaat, geloo-
_ ven wij , dat die wordt verkregen, door steeds het algemcemz
voorop te stellen, en trapsgewüze af te dalen tot het bzjjzonclere,
. daarbij lettende op de zamenvoeging van hetgeen bijeen hoort.
·, Op deze wüze moet men van zelf (maar door eene meer­dcm-
tweeledige splitsing, en dus in cmdera deelen dan ,,Beheer" en
,,Verantwoording"), tot eene gewenschte afscheiding van die
twee zaken komen.
Voor hen, die vermeenen in het bovenstaande strijd te zien met
j den titel van dit, ons ,, Eerste stuk", merken in het voor-
bijgaan op, dat die titel alleen dient om aan te duiden, hoe
ver het aangeboden gedeelte van ons concept gaat; en, voorts,
, dat hij in zóóver juist is, dat al het in dat stuk voorkomende
van niet algmmenc strekking uitsluitend het ,,beheer" betreft.
Verder zouden wij, zoo ’t noodig ware, verwijzen naar het
concept zelf, dat gesplitst is in zeven hoofdstukken, in geen
van welker benamingen het woord beheer wordt aangetroffen. ‘
Zoo komt meteen onze indeeling van zelve ter sprake.
Zr] is gegrond op het beginsel, uitgedrukt in de derde ali-
nea opwaarts. In hoeverre dat beginsel aan de eischen der
i deugdelijkheid beantwoordt en zich in onze splitsing gehand-
, haafd ziet, laten wij over aan de uitspraak der kritiek.