HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 76

JPEG (Deze pagina), 686.56 KB

TIFF (Deze pagina), 5.98 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

nl
»
62
i IV. Verja·ringstermvy`ne¢z.
V. De begrooting.
VI. Opheffing van het Preventief Toezigt der Re/cenïcamer.
I. ,
j INUEELING VAT! HET ONTWERP.
T Eene der groote oorzaken van krachteloosheid in eene wet
j is: 0ppeo·vZcz]ckig7zei<Z.
[ , ’t Is niet genoeg om te bevelen of te verbieden, een eerste
. vereisohte is, dat vooraf de mogelijkheid bewezen zij, dat het
j bevel worde opgevolgd of aan het verbod de hand gehouden.
* Eene tweede hoofdvoorwaarde tot verzekering van de uitvoering
j eener wet bestaat daarin, dat zijzelve goed wete wat zij wil,
en dien wil duidelijk uitdrukke. Weifeliiig bij haar en twijfel
bij de door haar beheerschte personen, zijn anderen-daagsche
koortsen aan het ligchaam van den Staat en dat der burgerü.
· Tegen het eerstgenoemde vereischte wordt door de wet van
23 April 1864 sehromelijk gezondigd in art. 8, tweede lid, T
j (een voorschrift, op bladz. 44; van No. VI der ,,Aanteekenin-
gen over Koloniale Onderwerpen" zeer verdiend eene ,,tyran-
nieke ongerijmdheid" genoemd) en in art. 15, waar zij onder
anderen verbiedt, om het zout ,,anders· dan in het openbaar te
T ,,verkoopen."
gl Een bewijs van weifeling geeft genoemde wet in art. 81,
jl waar zij spreekt van ,,geldel§ke verantwoordelükheid van den ï
I Gouverneur­Generaal," wat alleen kan doelen op de verant- °,
woording van het financieel beheer van Nederlandsch-Indië
aan de N/Vetgevende magt (art. 74). Men vergelijke hierom-
trent bladzz. 82 en 96 van bovengenoemde brochure.
Van onduidelijkheid, eindelük, levert zij voorbeelden in me-
i nigte. De vele kwestiën, uit dat gebrek reeds geboren en,
{ ten deele (soms ,,telle quelle") opgelost, ten deele nog aan-
hangig, zullen verdere aanwijzing door ons wel overbodig
_ maken. lï
( .
{ A