HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 75

JPEG (Deze pagina), 684.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

i 61
· 35 en 36, over de verjaringstermgnen van schuldvor­
deringen ten laste van den Staat;
Q 44 (al. 2 ,) omtrent den duur van de dienst van elk jaar;
45, over de inrigting der begroeting; ,
48, omtrent den daar der begroeting;
ï 50, omtrent de tijdstippen van indiening en
i vaststelling der begroeting, en de voorzie-
·_ ning in geval van verwerping;
52 en 53, omtrent de ontvangsten en uitgaven behoo-
rende tot de dienst van een jaar;
i 54, over den afstand van goederen door de
­ administratiën onderling;
l 58, omtrent de overschrijving van begrootings-
fondsen van en op elkander ;’
59, over niet-limitatieve credieten;
l 3°. dat van sommige beginselen der wet van 23 April 1864
ä juist het tegengestelde wordt teruggevonden in het ont-
E werp. Hiervan getuigen de art. 6, 7, 25 en 33, welke
l de (thans uitdrukkelük onthouden) bevoegdheid tot het
á aangaan van geldleeningen en het verpanden of bcleenen
van landsgoederen; tot het toekennen van rente aan aan-
l nemers, ingeval van vertraging in de kwijting hunner vor-
deringen; en tot beschikking (door den Minister van Ko-
l loniën) over meer gelden voor de Lidische dienst dan in
l ’s Rgks schatkist gestort, willen zien toegekend. Zoo-
l danige bevoegdheid is echter slechts opgesloten in de
genoemde artikelen 25 en 33, door de suppressie van
l het tweede lid van art. 26, en die van art. 48 der wet.
C Ziedaar de beginselen die wh voorstaan.
lp Naar gelang de toelichting vordert, zal zich tevens de gele-
" genheid aanbieden, om het minder belangrüke daarin te doen
ä deelen.
Trachten wij vooraf nog de hoofdpunten tot het kleinst
mogelijke aantal terug te brengen en in logische volgorde aan
elkander te doen sluiten. verkrijgen op die wijze de
volgende onderwerpen:
I. Indeeling van het ontwerp.
H. Het administratief kapitaal.
Ill. Bestemming van de bevoegdheid of den werkkring der Indische
l Administratie.
t
i
1