HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 699.74 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

49
De erfgenamen en regtverkrügenden zijn ontslagen, wan-
neer drie jaren zijn verloopen:
1°. na den dood van den comptabele, zonder dat aan hen de
ex officio op te maken rekening is medegedeeld;
_ 2°. na het verstrijken van den aan hen tot indiening hunner
, bezwaren verleenden termün, zonder dat de rekening is
vastgesteld.
il Ame. 95. Van de boeten, in art. 92 bedoeld, zal in Ne-
l derland door Ons, en in Nederlandsch-Indië door den Gou-
j verneur­G·eneraal, kwijtschelding kunnen worden verleend, na
ij gehoord advies van de algemeene rekenkamer, die de beboe-
ting heeft uitgesproken.
ART. 96. Gewone en buitengewone comptabelen worden,
ter zake van hun gehouden beheer, niet van verantwoordelijk-
heid ontheven, dan door een bewijs deswege afgegeven door
de betrokken algemeene rekenkamer.
ë AFDEELING VI.
. Overgcmgsbepaling.
l ART. 97. Zoo lang de overeenkomst met de Nederlandsche
Handelqnaatschappij , goedgekeurd bn de wet van den 22sten
December 1853 (Staatsblad no. 129), van kracht blüft, wordt:
l". door het verbod, bij de 1ste alinea van art. 18 dezer wet,
. geen inbreuk gemaakt op de bepaling, voorkomende in art.
3 dier overeenkomst;
2°. vóór of op den 15den van iedere maand, door tusschen-
l komst van het Departement van Koloniën, aan de alge-
meene rekenkamer in Nederland opgaaf gedaan van door
* de Nederlandsche Handel-maatschappn in de laatst ver-
j loopen maand ontvangen bruto-opbrengst der verkochte
gouvernements producten, welke opbrengst, na aftrek van
F de betalingen, die daaruit zijn of moeten worden gedaan
al voor kosten van vervoer, bewaring, verkoop en aflevering
j der producten zoo spoedig mogelijk in ’s Rnks schatkist
{ wordt gestort, van welke stortingen bij de departementen
van financiën en koloniën, alsmede de algemeene re-
` kenkamer in Nederland dienstjaarlijk boek wordt gehouden;
li 4
Q