HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 767.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

j 48 i
1 Gelijktijdig met die beboeting wordt hun een nieuwe termün
voorgeschreven. Bij verdere nalatigheid, worden de rekeningen 5
I ex oflicio ten koste van de nalatigen opgemaakt door eenen
jr ambtenaar, daartoe door den Minister van Koloniën, of door
I den Gouvernenr­Generaal aan te wijzen. De rekeningen wor- ··
den verder behandeld en afgedaan, als waren door de Q
comptabelen zelve opgemaakt en ingezonden.
Aim?. 93. In Nederland wordt door den Minister van Ko- j
1 loniën en in Nederlandsch-Indië wordt door den Gouverneur- .
Q Generaal gezorgd:
I". dat uitvoering gegeven wordt aan de besluiten der alge-
l meene rekenkamer, vermeld in art. 88;
E 2°. dat worden ingevorderd de boeten en kosten, bedoeld in
I. art. 92.
Lg De invordering der verschuldigde sommen geschiedt bij voor-
keur op de inkomsten der comptabelen, en op den door hen ii
gestelden borgtogt, of anders op de wijze, voorgeschreven ë
voor de invordering der directe belastingen. F
gj Anw. 94. Indien een gewoon of buitengewoon comptabele
wordt onder curatele gesteld of overlijdt, wordt de rekening
die hij had behooren te doen, ex officio opgemaakt door eenen j
ja ambtenaar, daartoe door den Minister van Koloniën of door j
den Gouverneur-Generaal aan te wijzen.
De opgemaakte rekening wordt aan den curator of aan de
l erfgenamen of regtverkrggenden medegedeeld; zij ontvangen j
inzage van de daartoe behoorende bescheiden, en aan hen
wordt een redelijke termijn verleend, om hunne bezwaren daar-
tegen te doen gelden. ‘
Waiineer de betrokken algemeene rekenkamer zich niet met
j de ingebragte bezwaren kan vereenigen, wordt de rekening ;
j vastgesteld op de wüze, als in de voorlaatste alinea van art. 88 j
is voorgeschreven.
Indien de rekening sluit met een nadeelig slot, wordt dat t
bij voorkeur verhaald op den gestelden bortogt. f
Is deze niet genoegzaam, dan geschiedt de invordering van j
i het te kort op de wijze, voorgeschreven voor de invordering
` der directe belastingen.
Indien de rekening sluit met een voordeelig slot, wordt dat
door den Staat uitgekeerd.
I