HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 752.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

l
l
47
W gemaakte veranderingen te moeten terugkomen, zal zoodanig
5 comptabele, binnen ééne maand nadat de beslissing te zijner
kennis is gebragt, daarvan herziening kunnen vorderen.
Het onderzoek omtrent zoodanige herziening wordt opge-
dragen aan andere leden der betrokken algemeene rekenkamer
dan die, welke de beslissing hebben voorgesteld, waardoor de
j rekenpligtige zich bezwaard acht.
j Het besluit omtrent die herziening wordt genomen in eene
{ vereenigde zitting der betrokken algemeene rekenkamer.
l Van den uitslag der herzieningen wordt melding gemaakt
in de verslagen, bedoeld bij de artt. 79 en 80.
Airr. 89. Een gewoon eomptabele aanvaardt zijne betrek-
king niet, dan na voldoende borgstelling en na aflegging van
den eed, op de wijze door Ons of door den Gouverneur­Ge­
. neraal bepaald.
j Am. 90. Ieder die, ofschoon geen gewoon comptabele, tij-
delijk wordt belast met het ontvangen van den lande aanko-
r mende gelden en goederen, is deswege rekenpligtig aan de
bij art. 86 genoemde algemeene rekenkamers,
Aan die verpligting zijn onderworpen alle administratiën,
waaraan eenig beheer van ’s lands penningen en goederen wordt
opgedragen.
De personen en administratiën, in het tegenwoordig artikel
bedoeld, worden aangemerkt als buitengewone comptabelen
en zijn niet tot borgstelling verpligt.
j ART. 91. In Nederland wordt door den Minister van Ko-
» loniën, of op zijnen last, en in Nederlandsch-Indië wordt door
j den Gouverneur-Generaal, of op zijnen last, gezorgd:
, 1". dat de borgstellingen der gewone comptabelen naar be-
hooren worden geregeld; en
` 20. dat de acten van borgtogt in daartoe bestemde registers
I worden ingeschreven.
‘ Am:. 92. De gewone en buitengewone comptabelen, die
· achterlijk blijven in het inzenden hunner rekeningen, worden
E door de betrokken algemeene rekenkamer beboet.
L Die boete gaat niet te boven de helft van het jaarlijksche _
L bedrag hunner bezoldiging, of voor zoo ver zij percentsgewijze
e worden beloond, één zesde gedeelte van den verinoedelüken
ontvang, dien zij hebben te verantwoorden.
4