HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 722.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ll/II (
ia j
lj I
ig
r i
E
,l 46
Anr. 83. Voor de afsluiting van iedere dienst worden in F
’s lands kas weder overgestort, en alzoo tot de begrooting te-
j rug gebragt, de sommen, waarover door de betrokken personen
j meer mogt zijn beschikt, dan het beloop der aan hen ver-
leende credieten.
j Aivr. 84. Ingeval aan de bepaling van het vorig artikel
j niet mogt zgn voldaan, wordt voor de invordering der ver- E
sehuldigde sommen gezorgd: j
In Nederland, door den Minister van Koloniën; j
Q In Nederlandsch-Indië, door den Gouverneur­Generaal.
A Arnnnrme V.
{Van de ver·cmt2v00rcZeZ@y`7c7zeicZ en vervolging der ‘
j compmbelcn. i
r Am. 85. Al wie bevoegd is of gedelegeerd wordt tot het
i aangaan van schulden en tot de beoordeeling en het onder- I
zoek van vorderingen ten laste van den lande, alsmede tot
de betaalbaarstelling daarvan, mag niet tevens zijn gewoon
j comptabele, dat is titularis van een comptabel ambt.
, In Nederlandsch­Indië kan, in bijzondere gevallen, van dit
j voorschrift worden afgeweken.
j Anw. SG. Behoudens het bepaalde bij de artt. 24 en 75, zijn
j alle gewone comptabelen verpligt rekening afteleggen:
g In Nederland, aan de algemeene rekenkamer; j
In Nederlandsch-Indië, aan de algemeene rekenkamer aldaar.
De modellen en tijdstippen van inzending der rekeningen _
worden, in overleg met de betrokken departementen van al-
‘ gemeen bestuur, door de in dit artikel genoemde autoriteiten
vastgesteld. `
j ART. 87. De algemeene rekenkamers, in het vorig artikel j
genoemd, schrijven aan de oomptabelen de termijnen voor tot ‘
beantwoording harer bedenkingen en tot het indienen van be- ·
zwaren tegen de veranderingen, welke door die autoriteiten
I zijn gemaakt in de door hen afgelegde rekeningen. E
Anr. 88. VVanneer, ondanks de door een’ comptabele in- 9
gebragte bezwaren tegen die veranderingen, de betrokken al- ,
, gemeene rekenkamer van nieening is, niet op de door haar
Q i
I u
a l
L `