HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 59

JPEG (Deze pagina), 623.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

45
voorstel van wet tot vaststelling van het slot der ontvangsten
en uitgaven van het betrokken dienstjaar.
Bij dat voorstel worden nog overgelegd:
1°. een staat, aantoonende het gebruik, dat is gemaakt van
de credieten, vermeld sub 2° van artikel 26;
2**, een staat, die naar onderscheiding der dienstjaren aan-
toont, welke sommen in het afgesloten dienstjaar wegens
uitgaven op vroegere dienstjaren verevend, eensdeels het-
zij uitgegeven , hetzij door verjaring vrijgevallen, ander-
deels verschuldigd gebleven zijn;
3**. de verslagen van de algemeene rekenkamers in Nederland
en in Nederlandsch-Indië.
Wanneer door onvoorziene en niet te vermijden omstandig-
heden de rekening niet tijdig genoeg bij den Minister van
Koloniën is ontvangen, om op den Slsten December van het
jaar, volgende op de afsluiting der begrooting. aan de Staten-
Generaal te worden aangeboden , wordt daarvan aan dezen
` mededeeling gedaan.
I Arnnmrxe IV.
Van de z:e·ranizu00rclcZ@khcid en wrvolgirzg der
0v·d0mzatezw·s.
ART. 81. De geldelijke verantwoordelijkheid van den Minister
van Koloniën en van den Gouverneur-Generaal van Xederlandsch-
Indië wordt geregeld bn de wet, regelende de iinanciëele
‘ verantwoordelijkheid van de hoofden der Ministeriëele depar-
, tementen.
S ART. 82. Al wie, behoudens de bepalinginhet vorig artikel,
I bevoegd is of gedelegeerd wordt tot het aangaan van schulden
_ en tot de beoordeeling en de verevening van vorderingen ten S
l laste van den lande, alsmede tot de betaalbaarstelling daarvan,
en als zoodanig den lande schade toebrengt, is verpligt die
‘ schade te vergoeden.
De vervolging van, en het verhaal op ordonnateurs in
Nederland, hunne erfgenamen of regtverkrägenden, geschieden
volgens de regelen , bij de rijkswetten vastgesteld of vast te
stellen.
Voor Nederlandsch-Indië wordt door Ons in dit onderwerp
voorzien.