HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 58

JPEG (Deze pagina), 710.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

44
B2 ontvang:
het geraamde bedrag, en wat daarop is ontvangen;
I D2. uitgacj:
i het geraamde bedrag en wat daarop is verevend, met aandui-
ding van de verschillen in meer of minder, zoo wel wat de
ontvangsten als de uitgaven betreft, en met aanwijzing welke
der verevende sommen voldaan, welke verschuldigd gebleven zijn.
Aar. 78. De rekeningen, in het vorige artikel bedoeld,
worden voor ieder dienstjaar opgemaakt onder dagteekening
van de afsluiting der begrooting, en vóór of op den Slsten
Mei daaraanvolgende overgebragt; die, wegens de onvangsten
en uitgaven in Nederland, bn de algemeene rekenkamer al-
daar; wegens de ontvangsten en uitgaven in Nederlandsch-
Indië, bij de algemeene rekenkamer in Nederlandschlndië.
[ Die rekeningen worden door die autoriteiten, na vergelijking
met de door haar gehouden aanteekeningen, voorzien van eene
j verklaring harer bevinding, en, binnen drie maanden na de ~
g ontvangst, aan de inzenders teruggezonden. 4
Aart. 79. Bij de terugzending der rekeningen, aan het ·
L slot van het vorig artikel bedoeld, worden door de algemeene
j rekenkamers in Nederland en in Nederlandsch-Indië, volledige
verslagen harer werkzaamheden over het betrokken dienstjaar
j overgelegd.
l Die verslagen bevatten de bedenkingen en opmerkingen,
waartoe het onderzoek der rekeningen, en de daartoe behoo-
rende verantwoordingstukken haar aanleiding gaven, en worden j
Ons aangeboden. l
E Art. 80. De rekeningen , vermeld in art. 77 en gewaarmerkt Q
E als in art. 78 omschreven, moeten voorzien zijn van opgaven,
j vermeldende de oorzaken der verschillen tusschen de ramingen ··
l der ontvangsten en uitgaven , en de verkregen uitkomsten. j
E De in Nederlandsch-Indië opgemaakte rekening wordt zoo ;
Q spoedig mogelijk gezonden aan den Minister van Koloniën. «
Zij wordt, vergezeld van de rekening wegens ontvangsten en i
uitgaven hier te lande, en van eene daaruit door den Minister
E van Koloniën zamengestelde algemeene rekening, vóór of op
j den Slsten December van het jaar, volgende op de afsluiting
der begroeting, aan de Staten­Generaal aangeboden bij een