HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 57

JPEG (Deze pagina), 716.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

43
Daarenboven wordt door den geconsigneerde, binnen vier
maanden na afloop van ieder jaar, op dezelfde wijze regt-
streeks rekening gedaan aan de algemeene rekenkamer in
Nederland.
Bij die rekening wordt verwezen:
a. naar maandelijksche staten, door den directeur van het
betrokken departement van algemeen bestuur in Neder-
landsch-lndië opgemaakt, welke aanwijzen de hoeveelhe-
den en soorten van de in consignatie naar Nederland af-
geleverde producten, met vermelding der oogsten, waar-
l uit zij afkomstig zün, en welke staten door dengene, aan
wien de producten in Nederlandsch-Indië zijn afgeleverd ,
voor ontvangst zijn geteekend;
l b. naar de bescheiden, aan den Minister van Koloniën over-
gelegd.
De sub cr en b bedoelde stukken worden door den Minister
V van Koloniën zoo spoedig mogelijk, tot voorbereiding van de
verificatie der jaarrekening, aan de algemeene rekenkamer in-
gezonden.
Antr. 76. BQ het onderzoek der jaarrekening en verant-
woording in het vorige artikel omschreven, zal de algemeene
rekenmaker de bewijsstukken aannemen, zooals ze bij den han-
del gebruikelijk zijn, en voorts eerbiedigen de voorwaarden,
{ waarop de verkoop der producten heeft plaats gehad, alsmede
de bij den handel bestaande usantiën.
Bij verschil van opvatting daaromtrent wordt door Ons beslist.
AFDEELING HI.
J Van de rekeningen.
v_ Aar. 77. Van de begrooting van uitgaven voor Neder-
I landsch-Indie, en van de middelen tot dekking der uitgaven
E aangewezen , wordt eene afzonderlijke rekening opgemaakt, als:
ij wegens het Iste hoofdstuk, door den Minister van Koloniën;
wegens het Hde hoofdstuk, door den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië.
l Die rekeningen wijzen in de volgorde der begrooting en met
” gelijke omschrijving der afdeelingen, onderafdeelingen en ar-
tikelen, waarin deze zijn gesplitst, afzonderlijk aan: