HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 56

JPEG (Deze pagina), 680.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.03 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ä 42
j Het Openbaar Ministerie wordt op het verzoek gehoord.
j Het verlof wordt niet verleend, tenzü summierlijk van de
j deugdelijkheid der vordering, Waarvoor beslag gelegd Wordt,
blljlït.
Het wijst aan de goederen, op Welke het beslag zal mogen
jj worden gelegd.
Zaken, die door haren aard of hare bestemming geacht
moeten worden buiten den handel te zijn, of bij vvet of al-
jj gemeene verordening voor geene in beslagneming vatbaar zijn
l` verklaard, worden in de aanvvhzing niet begrepen.
l
M
II°. HOOFDSTUK.
j WAN BE VERANTWDUHDIHG DER GELDMIDBELEN VAN NEDEBLANüSCH­lNüIfi. l
AFDEELING I.
Algemeene bepalingen.
l Am. 74. De verantwoording van de koloniale ontvangsten
j en uitgaven voor Nederlandsch-Indië geschiedt, over elk dienst-
l jaar, afzonderlijk aan de wetgevende magt, onder overlegging
[ van door de algemeene rekenkamer in Nederland en in Ne-
derlandsch­lndië goedgekeurde rekeningen, ieder voor zooveel
j aangaat het gedeelte der ontvangsten en uitgaven, vvelke aan J
j hare controle was onderworpen.
j Door de vvet wordt het slot der rekening vastgesteld. l
g Arnnnmne H.
j Van de verantwoording cler Gozwernements pmclucten.
j Am. 75. Al vvie belast is met den verkoop van gouverne-
ments producten in Nederland, doet desvvege rekening en ver- ..
l antwoording aan den Minister van Koloniën. I
i Die rekening toont aan:
j 1° wat van die producten hier te lande is aangekomen, de
hoeveelheid, die daarvan is verkocht, en wat er van in
magazijn overblüft, met vermelding der soorten en oogst-
jaren, waaruit zij afkomstig zijn; è
{ 2°. de bruto-opbrengst van hetgeen is verkocht; l
30. de gedane stortingen in ’s Rijks schatkist.
l
i
l
l
l