HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 734.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

40
Iedere tafel beslist met drie leden en bij meerderheid van
· stemmen.
jj Am. 64. Eene vereenigde zitting der algemeene rekenka-
j, mer in Nederlandsch-Indië, kan niet vvorden gehouden met
minder dan vijf leden.
Indien in eene vereenigde zitting de stemmen staken, valt
jj het besluit ten voordeele van den comptabele.
lj Anr. 65. De besluiten der algemeene rekenkamer in Ne-
derlandsch-Indië, Waarbij het slot van rekening van een comp- g
tabele vastgesteld, of hem eene boete opgelegd wordt, worden
uitgevaardigd in naam des Konings.
Anr. 66. De wijze van eedsaflegging, en al wat verder de
zamenstelling en instructie der algemeene rekenkamer in Ne- {
I derlandsch­Indië betreft, wordt door Ons vastgesteld in over-
1 eenstemming met deze vvet.
nl AFDEELING IX.
jl Vcm de verjaring vcm sc/zuldvorderingen.
Anr. 67. De termijnen van verjaring en verdere bepalingen, ,
j daaromtrent bij de rijksvvetten vastgesteld of vast te stellen,
j voor de indiening der vorderingen ten laste der staatsbegroo- ‘
ting, zijntoepasselijk op alle vorderingen ten laste van het
l Iste hoofdstuk der begrooting van Nederlandsch-Indië.
l` Anr. 68. Alle vorderingen ten laste van het [Ide hoofd- I
stuk der begrooting van Neder1andsch­Indië, die niet zijn in- j
gediend binnen den tijd van achttien maanden na de opening
j van het dienstjaar, zijn verjaard. .
l De Gouverneur­Generaal is bevoegd, in büzondere omstan-
j digheden en om redenen van noodzakelijkheid, dezen termijn /
. te verlen en. W
j Arur. Ggfl. De termünen van verjaring, bg de burgerlijke wet-
j ten in Nederland en in Nederlandsch­Indië bepaald, zijn voor
j de begrooting van Nederlandsch­Indië toepasselijk:
l". op alle vorderingen wegens rente van Indische schulden,
en die vvegens tractementen, soldüen, pensioenen, onder-
F standgelden en alle anderen, vvelker bedrag bepaald is,
en vvelker verevening niet afhankelijk is van eene voor-
afgaande oplevering van stukken, door belanghebbenden;
l
I