HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 745.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

39
Aar. 59. Met uitzondering van het geval van voorloopige
aanhouding bij ontdekking op heeter daad, kan tegen den voor-
zitter en de leden der algemeene rekenkamer in Nederlandsch-
Indië geen bevel tot gevangenneming worden ten uitvoer ge-
legd, en, ingeval van ambtsmisdrijf, geene vervolging plaats
hebben, dan nadat daartoe door den Gouverneur­Generaal, op
den voet en de wijze, bh algemeene verordening omschreven,
magtiging is verleend.
ART. 60. Behoudens het voorschrift, in de 3de alinea van
art. 55, wordt aan den voorzitter en aan de leden der al-
gemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië geen verlof naar
Nederland toegekend, dan overeenkomstig de bepalingen door
Ons vast te stellen, bij de instructie der algemeene rekenkamer.
Wanneer door verlof, schorsing, ongesteldheid of andere
redenen meer dan één lid der algemeene rekenkamer verhinderd
wordt zijne werkzaamheden waar te nemen, wordt in de waar-
neming door den Gouverneur­Generaal voorzien.
Indien de waarneming langer duurt dan zes maanden, be-
hoeft de beschikking van den Gouverneur-Generaal Onze be-
krachtiging.
Anr. 61. De controle der algemeene rekenkamer in Ne-
derlandsch­Indië op de uitgaven strekt zich uit tot het on-
derzoek:
l°. of de betrokken post van de begroeting toereikend is;
2°. of de aard der uitgave met de omschrijving van den post
overeenstemt ;
3°. of er geen vermenging van fondsen over verschillende
dienstjaren of afdeelingen der begroeting het gevolg van
kan zijn;
; 4**. of de overgelegde bewijsstukken beantwoorden aan de door
"* Ons vast te stellen vereischten, om aan de comptabelen
in uitgaaf te worden geleden.
Anr. 62. Het beheer over het materiëel, in ’s lands ma-
gazijnen en andere bewaarplaatsen voorhanden, is op den
voet en de wijze, bij ordonnancie te bepalen, aan het toe-
zigt der algemeene rekenkamer in Nederlandschlndië on-
derworpen.
Anr. 63. De algemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië
i is verdeeld in twee tafels.