HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 785.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

l
j ee
j ouderdom, of door aanhoudende ziels­ of ligchaamsziekte
jj 2°. wanneer zij onder curatele zijn gesteld;
3°. wanneer bij het eindigen van hun verloftijd niet zijn
teruggekeerd, en
ll 4°. wanneer zij het verbod van art. 52 overtreden.
l Anr. 55. Indien de Gouverneur-Generaal, den Raad van
Nederlandsch-Indië gehoord, oordeelt, dat de voorzitter of een
der leden van de algemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië,
ll om een der redenen, in de artikelen 53 en 54 vermeld, be-
hoort te worden ontzet of ontslagen, zendt hij zijne daartoe
strekkende voordragt met alle ter zake betrekkelijke stukken
l aan den Minister van Koloniën, vergezeld van eene schriftelijke
l verantwoording van den betrokken ambtenaar, wien tot dat
l einde de tegen hem bestaande bezwaren worden medegedeeld.
_ De Gouverneur­Generaal is bevoegd, om, in afwachting van
ij ’s Konings beschikking, den betrokken ambtenaar, in de ge-
vallen bij de twee vorige artikelen bedoeld, in zijn ambt te
l schorsen.
De betrokken ambtenaar wordt, des verkiezende, door toe-
kenning van verlofstractement en vrijen overtogt, in de ge-
legenheid gesteld, om zich in Nederland te gaan verantwoorden.
Op de betrekkelijke voordragt van den Gouverneur­Generaal
wordt door Ons beslist.
Anr. 56. Wanneer tegen den voorzitter of de leden der
j algemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië, hetzij dagvaar-
j ding in persoon of bevel van gevangenneming, hetzij mag-
tiging tot opneming in een huis van bewaring, of genees-
j kundig gesticht voor krankzinnigen is verleend, of lijfsdwang
, op hen is ten uitvoer gelegd, worden zij daardoor in hunne
l bediening geschorst. l
l Aar. 57. Schorsing in de bediening stelt den geschorsten e
j ambtenaar op waohtgeld.
j Wordt hij echter niet ontzet of ontslagen, dan wordt hem,
l na Onze beslissing, zijn volle traotement over het tijdvak der
schorsing te goed gedaan.
Am. 58. De voorzitter en leden der algemeene rekenka-
E mer in Nederlandsch-Indië staan te regt voor het hoogge-
regtshof van Nederlandsch-Indië, wegens misdrijven en over-
tredingen gedurende den tijd hunner functiën begaan.
;
l
l
l