HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 738.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

37
Zij moeten zijn Nederlanders en den vollen ouderdom van
dertig jaren bereikt hebben.
Am. 51. De voorzitter en leden der algemeene rekenka-
mer in Nederlandsch­Indië worden door Ons benoemd en ont-
, slagen.
I De Gouverneur-Generaal zendt, door tusschenkomst van den
Minister van Koloniën, voor elke opengevallen plaats eene
door den Raad van Nederlandsch-Indië opgemaakte en met
redenen omkleede aanbeveling van drie personen aan Ons in.
j Wanneer te gelijkertijd meer dan ééne vacature bij de al-
gemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië ontstaat, kan,
I behoudens Onze bekrachtiging, in de tweede of verdere va-
cature door den Gouverneur-Generaal worden voorzien uit eene
aanbeveling van drie personen, opgemaakt door den Raad van
Nederlandsch-Indië.
Aivr. 52. De voorzitter en leden der algemeene rekenka-
mer in Nederlandsch-Indië mogen geene andere staats-ambten
bekleeden.
Zij mogen regtstreeks, noch zijdelings deelhebbers zijn in,
noch borg zijn voor eenige onderneming, ten grondslag heb-
bende eene met de Indische Regering om winst of voordeel
aangegane overeenkomst.
Zij mogen geene schuldvorderingen ten laste van Neder-
landsch­Indië koopen.
Zij mogen geen beroep of bedrijf uitoefenen, ten gevolge
waarvan zouden kunnen worden verklaard in staat van
faillissement.
Aar. 53. De voorzitter en leden der algemeene rekenka-
mer in Nederlandsch-Indië kunnen uit hun ambt worden ontzet:
1°. wanneer zij veroordeeld zijn tot gevangenisstraf, die,
‘ welke geldboete vervangt, daaronder niet begrepen;
2°. wanneer zij verklaard zijn in staat van kennelijk onver-
mogen, of wegens schulden zgn gegpzeld, of
3°. bij gebleken wangedrag of onzedelpkheid, of bij gebleken
grove achteloosheid in de waarneming van hun ambt.
Am?. 54. Behalve bij ontslag op eigen verzoek, kunnen de
voorzitter en leden der algemeene rekenkamer in Nederlandsch-
Indië, uit hun ambt worden ontslagen:
l°. bij gebleken ongeschiktheid door meer dan zestigjarigen