HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 766.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

‘l l
l
E 36
jl Alle andere uitgaven geschieden krachtens eredieten ten laste
van daarbij voorloopig aan te wijzen begrootings­artikelen.
Van die credieten wordt aan de algemeene rekenkamer me-
dedeeling gedaan.
Alle bescheiden, tot de verevening en betaling gevorderd, g
worden aan de algemeene rekenkamer overgelegd.
j Aivr. 46. Indien het onderzoek der vorderingen bij de al-
gemeene rekenkamer in Nederlandsch-Indië tot bedenkingen
aanleiding geeft, waarmede de ordonnateurs zich niet vereeni- ,
Ȥ gen, zijn deze bevoegd de betaling te doen plaats hebben, l
E behoudens hunne verantvvoordeli_jkheid, volgens art. 82 dezer wet. ,
ART. 47. Bij koloniale ordonnancie worden voor Neder- i
landsch­Indië bepaald:
cz. de termijnen, binnen welke van het gebruik der geopende
, credieten aan de algemeene rekenkamer moet blijken;
,l Z2. de aard en vorm der bescheiden, door de schuldeischers tot
staving hunner vorderingen over te leggen.
li Anr. 48. Bij overeenkomsten wegens het doen van leve-
ringen, het daarstellen van werken of verrigten van diensten,
worden aan de aannemers of leveranciers geene interessen toe-
gezegd, ter zake van mogelijke vertraging in de voldoening
E hunner vorderingen.
Am. 49. Voorschotten kunnen worden verleend aan aan-
nemers of leveranciers en aan ambtenaren en militairen, naar
Nederlandsch-Indië vertrekkende, van daar terugkeerende of
aldaar verplaatst vvordende.
Ook kunnen voorschotten worden verstrekt tot het doen van
betalingen ten behoeve der zee- en landmagt.
Daartoe worden ordonnanoiën afgegeven op de betrokken
afdeelingen der begroeting, die nader, met overlegging der á
E bescheiden, worden verantwoord.
Voor andere onderwerpen van huishoudelük beheer worden
l dergelijke voorschotten niet verstrekt, dan onder dezelfde be-
palingen en met uitdrukkelijke toestemming van Ons of van
den Gouverneur­Generaal.
AFDEELING VIII.
j Van de Algemeene Rekevdcamer in Nederlandse/z-Indië.
E Anr. 50. De algemeene rekenkamer in Nederlandsch­Indië
i. bestaat uit eenen voorzitter en zes leden.
j 2