HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 49

JPEG (Deze pagina), 712.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

al "
, 35
· welke waarborgen vereischt worden, om als mededinger bij eene
aanbesteding te worden toegelaten.
In elk geval moeten de aannemers, tot rigtige nakoming
hunner verbindtenissen, twee gegoede borgen stellen, die zich
met den aannemer hoofdelük verbinden.
ART. 40. De regten en verpligtingen der administratie,
van welke aanbestedingen uitgaan, zoo mede die der aanne-
p mers, inschrijvers en leveranciers, en al wat verder de daar-
`l bij in acht te nemen vormen betreft, worden in Nederland
i door Onzen Minister van Koloniën, en in Nederlandsch-Indië,
door den Gouverneur­Generaal geregeld.
ART. 41. Het is aan alle landsdienaren in Nederlandsch-
Indië, en aan die, tot het departement van koloniën behoo-
rende, verboden eenige werken of leveranciën voor Neder-
landsch­Indië aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen of
daaraan, hetzij regtstreeks hetzn zijdelings, deel te hebben.
Aimnnmne VII.
p Vcm het vereveneoz der witgcwem.
= ART. 42. De vorderingen ten laste der begroeting van
l Nederlandsch­Indie worden verevend:
door den Minister van Koloniën of zijne gedelegeerden,
wanneer de uitgaaf ten laste van het Iste hoofdstuk moet
ï worden gebragt, en
j door den Gouvernenr­Generaal of zijne gedelegeerden, wan-
neer de uitgaaf ten laste van het IIde hoofdstuk moet worden
gebragt.
ART. 43. Elke verevening moet gegrond zijn op het bewijs
l of de bewijzen van het verkregen regt der sehuldeischers.
Anr. 44. Vereveningen op rekening of in mindering ge-
§ schieden alleen voor gedane diensten, en nimmer mogen de
verevende sommen dan nog overschrijden vier oryfcle gedeelten
der verkregen regten, door behoorlijke bewijzen van oplevering
gestaafd.
Anr. 45. Alle vorderingen ten laste van het IIde hoofd-
stuk der begrooting voor Nederlandsch-Indië worden, zooveel
mogelijk, vóór de betaling aan het onderzoek der algemeene
rekenkamer aldaar onderworpen.