HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 48

JPEG (Deze pagina), 794.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ej "
!
l ¤
j B4 ,
j Ami. 33. Alle met het koloniaal beheer van Nederlandsch- -
j Indië in verband staande ontvangsten, van welken aard ook,
welke in Nederland te doen zijn, worden in ’s Rijks schat-
kist gestort, en alle met het koloniaal beheer van Neder-
landsch-Indië in verband staande betalingen, welke in Ne-
derland te doen zijn, worden door middel van aanwijzingen
op ’s Rijks schatkist bewerkstelligd.
j Am?. 34. Behoudens het bepaalde bij art. 49, worden geene g
j sommen van de begroeting afgeschreven of afgezonderd tot `$
l kwijting van vorderingen, wier bedrag eerst later kan blijken. i
j Anr. 35. De begrootingsposten en credieten, bij art. 3l
j bedoeld, worden, behoudens de bepalingen van art. 36, mid-
dellijk noch onmiddellük verhoogd door eenige bate, den
{ lande aankomende.
[ Am. 36. Wranneer voorwerpen, die voor ’s lands dienst
zijn aangekocht of voortgebragt, worden afgestaan aan een
ander departement van algemeen bestuur, dan dat, hetwelk
de uitgaaf tot aankoop of voortbrenging gelastte, wordt de
Q begrootingspost, bestemd tot aanschaffing van gelijksoortige
j’ behoeften, in het dienstjaar, waarin de afstand plaats heeft I
§¥ ( onverschillig wanneer de aankoop of voortbrenging is geschied) E
voor de geschatte geldswaarde goed geschreven en met een F
gelijk bedrag belast het artikel, waaruit het departement van
j algemeen bestuur, dat de goederen behoeft, de uitgaaf tot
,‘ aanschaffing kan kwijten. i
jr Am. 37. Landsgoederen, hoe ook genaamd, worden niet jj
aan eenen schuldeischer afgestaan in het voordeel van het
artikel der begrooting, waaruit zijne vordering moet worden gj
j gekweten. =
ART. 33. Het daarstellen van werken, en het doen van
[_ leveranciën en transporten ten behoeve van Nederlandsch-
Indië, geschieden op contracten van openbare aanbesteding.
Alleen, wanneer Onze Minister van Koloniën of de Gon-
vernenr­G·eneraal van Nederlandsch-Indië zulks in ’s lands
belang noodig oordeelt, kan van dien regel worden afgeweken.
In dat geval wordt van de beweegredenen melding gemaakt
j in het besluit, waarbij de werken of leveranciën en trans-
porten worden bevolen.
Aar. 39. De voorwaarden van aanbesteding vermelden
E
l