HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 752.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

sf WWW, W!
E K
l
i 32
E bescheiden, door hen vroeger overgelegd aan de hoofden der Q
j takken van bestuur, jegens wie zij zich naar hunne instruc­ Q
j tiën hebben te verantwoorden, worden, ten verzoeke der be- .
langhebbenden of der algemeene rekenkamer, aan deze die be-
l scheiden van regeringswege toegezonden. N
i Asnnmruo V.
Van de uitgaven.
Ama 25. De contröle der uitgaven, even als die der ont-
vangsten, geschiedt:
in Nederland, bij de algemeene rekenkamer aldaar, overeen-
j komstig de voorschriften dezer wet, en voorts naar de thans
‘ bestaande of nader vast te stellen bepalingen voor de controle
j" der Staats-ontvangsten en uitgaven, en
_ in Nederlandsch-Indië , bij de algemeene rekenkamer aldaar. 2;
l Am. 26. De Minister van Financiën opent aan den Minis-
l· ter van Koloniën credieten:
l `l°. voor de betaling der uitgaven op het 1ste hoofdstuk der
begrooting voor Nederlandsclilndië voorkomende, of die
èl daarbij worden gevoegd krachtens art. 30;
2¤. ter voorziening in de behoeften van ’s lands kassen in
N Nederlandsclblndië ;
3‘°. tot het doen van andere betalingen, die weder in de
koloniale kassen terugvloeijen, of waarvoor in Neder-
landsch­Indië reeds gelden zijn ontvangen. ,
Deze credieten zullen niet te bovengaan het bedrag der vol-
gens art. 33 in ’s Rijks schatkist gestorte gelden.
Am?. 27. Uitgaven, buiten of boven de begrootingen,heb­ l
ben niet plaats. j
L Hiervan zijn uitgezonderd de uitgaven voor aankoop, ver- «‘
voer en verkoop van producten, en de daarmede in verband
l staande percentsgewijze belooningen. »
Am. 28. De in ’sRijks schatkist overgebragte gelden, be- l
doeld bij art. 33, worden, voor zoo ver zij niet noodig zijn l
tot bestrijding van uitgaven, met het koloniaal beheer in be-
al trekking staande, onverschillig tot welk dienstjaar zij behoo-
l ren, op aanwijzing van den Minister van Koloniën, afgeschreven nl
in mindering der bijdragen aan de middelen tot dekking van ,
p t