HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 774.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

l

3*
J
dere inkomsten treden niet in werking, dan met den aanvang
E van een nieuw dienstjaar.
ART. 20. Teruggave of vrijstelling van belasting geschiedt
E niet, dan in de gevallen en op de wijze, bepaald bij alge-
lg meene verordeningen, vastgesteld door dezelfde of door eene
hoogere magt, dan die welke de belasting regelde.
De bewijzen dier teruggaven, vergezeld van bescheiden,
waaruit van de aanleiding en den last daartoe blijkt, worden
overgelegd aan de betrokken algemeene rekenkamer.
Het bedrag der teruggaven wordt gebragt in mindering van
{ de gelijksoortige ontvangsten over het jaar, waarin de terug-
vi gave heeft plaats gehad.
j Aim:. 21. Geschillen over vorderingen, zoowel roerende als
Q onroerende zaken betreffende, kunnen in Nederland door Ons,
en in Nederlandschlndië door den Gouverneur-Generaal bij
dading worden beëindigd, wanneer het onderwerp van het
geschil geen hoogere geldswaarde heeft dan f 10,000.
Jaarlijks wordt door Onzen Minister van Koloniën, van de
getroffen dadingen, mededeeling gedaan aan de Staten­Generaal.
Dadingen omtrent geschillen over hoogere geldswaarden zijn
onderworpen aan de bekrachtiging der wet.
Art. 22. Kwijtschelding van vorderingen, den lande aan-
v komende, wordt door den Gouverneur­Generaal niet verleend,
dan krachtens Onze magtiging.
Wanneer de vordering meer bedraagt dan f 10,000 wordt
geene geheele of gedeeltelijke kwijtschelding verleend, dan bä
de wet.
Am:. 23. Als ontvangsten op de dienst van het loopende
i` jaar, worden onder de toevallige baten gebragt de sommen,
j die ten onregte mogten zijn betaald, en waarvan de teruggave
eerst plaats heeft, na de afsluiting van de begrooting,waarop
zij in uitgaaf zijn gebragt.
Aivr. 24. De wijze van verificatie der ontvangsten in Ne-
` derlandsch­Indië wordt door Ons geregeld, in overeenstemming
met deze wet.
Bij die regeling wordt gezorgd, dat de comptabelen minstens
eenmaal ’s jaars regtstreeks rekening afleggen aan de alge-
meene rekenkamer aldaar.
Indien de oomptabelen zich bij die rekeningen beroepen op
ll
ä