HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 749.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

.{°
jl P
{
30
g te volbrengen, die, volgens de verklaring van het hoofd der ïj
j betrokken administratie, ten gevolge van buitengewone om-
l standigheden, in die verklaring te vermelden, niet voor den
l laatsten December van het dienstjaar zijn afgeleverd; E
Tot den 31sten December daaraanvolgende, om alles ten
einde te brengen, wat het bewerkstelligen der ontvangsten,
l het verevenen en ordonnanceren der uitgaven betreft.
j AFDEELING IV.
Van de ontvangsten. _
il
Am:. 14. Geldleeningen ten laste of onder waarborg van ,
Nederlandsch-Indië worden niet aangegaan, dan uit krachte V
van de wet. F
j ART. 15. Producten van den grond of van de nijverheid,
voor ’slands rekening geteeld of voortgebragt, alsmede goe-
j deren in natura aan den lande opgebragt, worden 11iet anders
g dan in het openbaar verkocht. gt
[ Am. 16. Bruikbare goederen, voor ’slands dienst bestemd,
[ worden niet vervreemd. lf
j Van dit verbod zijn uitgezonderd voorwerpen, welke om
dringende redenen aan derden, of tot uitvoering van gouver­ 1
nements werken aan aannemers worden afgestaan of verkocht.
j Aar. 17. Andere roerende goederen, eigendom van den
Staat, waarvan de verkoop in ’s lands belang wensehelijk is,
worden steeds in het openbaar verkocht, tenzij door Ons of
door den Gouverneur­Generaal, in bijzondere omstandigheden,
{ magtiging of last wordt gegeven tot onderhandsehen verkoop. j‘
l De opbrengst van zoodanige goederen, alsmede van die, in j
j het vorig artikel bedoeld, worden verantwoord onder de toe-
vallige baten van het dienstjaar, waarin de verkoop plaats
heeft.
· Am. 18. Goederen, eigendom van den Staat, worden niet
. verpand of beleend.
l I Hiervan zijn uitgezonderd de gouvernements producten, wan-
¥ neer de verpanding of beleening daarvan, om dringende re-
denen, in ’s lands belang de voorkeur verdient boven verkoop.
ART. 19. Afschaffing of wijziging van belastingen en an-
L
t i li
Q .