HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 688.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

Q
29 .
AFDEELING IH.
5 Van het diensgaar.
Y Am:. 9. Het dienstjaar voor het behoer der geldmiddelen
i van Nederlandsch-Indië is het burgerlijke jaar.
Q Am. 10. Tot de dienst van een jaar behooren:
a. voor de ontvangsten:
j 1". de opbrengst der producten in het dienstjaar verkocht,
voor zoo ver die opbrengst gedurende het openstaan der
dienst is ontvangen;
2". de belastingen en andere middelen van inkomst, gedu-
, rende het dienstjaar ontvangen;
S". de ontvangsten, gedurende het dienstjaar gedaan, we-
L gens opbrengst van producten over afgesloten dienstjaren;
r b. voor de uitgaven:
de rogten gedurende het dienstjaar verkregen door de
schuldeischers van den Staat, behoudens de uitzonderingen,
lj vermeld bij de artt. 11, 12 en 49.
ART. 11. Onverevend gebleven vorderingen betrekkelijk af-
? gesloten diensten, bedoeld bij § 1 van art. 69, worden, voor
zoo ver zij niet zijn verjaard, gekwoten uit de sommen voor
1 onvoorziene uitgaven, bij de betrokken afdeelingen, aangewe-
iï zen voor het dienstjaar, waarin zij later verevend worden, en
i bij de rekeningen, vermeld in art. 77, afzonderläk verantwoord.
l. Alle andere vorderingen ten laste van den lande, welke
l niet zijn verevend vóór de afsluiting van het dienstjaar, waar-
l toe zij behooren, kunnen niet betaald worden dan uit eredie-
1 ten, daartoe op nieuw door de wet toegestaan.
l Am. 12. De voorschotten, vermeld bij art. 49, behooren
• tot de dienst van het jaar, waarin zij zijn verstrekt; de kosten
j van aankoop, vervoer en verkoop van producten, en de voor-
§ schotten wegens plantloonen, tot de dienst van het jaar, waarin
de betaling plaats heeft.
Toevallige baten behooren tot de dienst van het jaar, waar-
t in zij worden ontvangen.
ART. 13. De dienst blijft open:
Tot den 3lsten Maart van het jaar, volgende op het dienst-
jaar, om de werken of gedeelten daarvan, en de leveranciën