HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 796.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

l Z C
jr
j 28
i Am. 5. Bü de splitsing, in art. 3 bedoeld, worden de
artikelen der begroeting aangewezen, welke in den loop van
` het dienstjaar door overschrijving uit de sommen, bg de be- {
trokken afdeelingen voor onvoorziene uitgaven toegestaan, j
j verhoogd kunnen worden, wanneer het toegestane bedrag
mogt blijken ontoereikend te zijn. v
Die overschrijving wordt bevolen, voor zooveel het eerste ;
hoofdstuk betreft, door Ons, en voor zoover het tweede
hoofdstuk aangaat, door den Gouverneur­Generaal.
ART. 6. Op dezelfde wijze, als in de laatste alinea van g
art. 5 bepaald, worden de in den loop van het dienstjaar
opkomende behoeften, welke niet in de begroeting zijn
« omschreven, op den post voor onvoorziene uitgaven der .
P betrokken afdeeling aangewezen.
Die uitgaven worden bü de rekeningen, bedoeld bij art. 77, L
{ omschreven en verantwoord in zoovele bijzondere posten, als 1
‘, zij gelijksoortige onderwerpen betreffen.
Aar. 7. De wet of wetten, aanwijzende de middelen tot
j dekking der uitgaven, worden gesplist in twee hoofdstuk-
i ken, waarvan het eerste bevat de middelen in Nederland -­
j en het tweede de middelen in N ederlandsch­Indië te ontvangen. i
gï Am. 8. De begroeting van N ederlandsch-Indië wordt
j uiterlijk op het tijdstip, voor de indiening der staatsbe- ll
l groeting bij art. 120 der grondwet bepaald, aan de Staten- ï
j Generaal aangeboden.
j De Gouverneur­­Generaal kondigt de wetten, houdende de
E begroeting van Nederlandsch­Indië, dadelijk na ontvangst al-
j daar af.
De afkondiging wordt gerekend in geheel Nederlandsch­Indië nl
bekend te zijn met den lsten J anuarij van het dienstjaar, als
§ zij vóór dat tijdstip heeft plaats gehad, en anders op den dag *
der dagteekening van het Staatsblad van Nederlandsohlndië, j
l waarin de wetten zün opgenomen.
i Wanneer die wet of wetten niet op 1" Januarij van het i
i dienstjaar in Nederlandsch-Indië is of zijn afgekondigd, strekt,
totdat de afkondiging heeft plaats gehad, de begroeting van l
j i het vorige jaar tot grondslag van het beheer voor het alsdan
l aangevangen dienstjaar.
`