HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 537.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

Wet van 23 April 1864.
_
F. HOOFDSTUK.
VAN DE WIJZE VAN BEHEER DER GELDMIDDELEN VAN
A NEIJERLANDSCI·l­lNDIE.
N Arnmnino. I.
Algemeene bepaling.
. ART. 1. De geldmiddelen van Nederlandsch-Indië worden
, beheerd en verantwoord naar de regelen in deze wet gesteld.
O AFDEELING H.
Van de begroeting.
ART. 2. De begrooting van Nederlandschálndië wordt jaar-
lijks vastgesteld bij afzonderlijke wet of wetten.
Die wet of wetten regelen de uitgaven en wijzen de mid-
delen ter harer dekking aan.
Am. 3. De begrooting van uitgaven is zamengesteld. uit
twee hoofdstukken. Het eerste bevat de uitgaven in Neder-
n land, -- het tweede de uitgaven in Nederlandsoh­Indië te doen.
’ Ieder hoofdstuk is gesplitst in afdeelingen.
Elke afdeeling omvat niet meer dan één onderdeel van het
algemeen bestuur.
Die afdeelingen worden, voor zooveel dit niet reeds bij de
wet is geschied, door Ons gesplitst in onderafdeelingen en
artikelen.
ART. 4. De bijdragen van Nederlandsch-Indië aan de mid-
delen tot dekking van ’s Rijks uitgaven worden op het eerste
hoofdstuk uitgetrokken.