HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 437.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.11 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

wälè ï-ï­-­»--.-­-
23
‘ ART. 60. In dringende omstandigheden is de Gouverneur-
Generaal bevoegd, in overeenstemming met den Raad van
E Nederlandseh­Indië, oredieten te openen boven de begroo-
j ting, van welke handelingen dadelijk mededeeling wordt ge-
daan aan Ons.
Die oredieten worden binnen den kortst mogelijken tijd
j aan de bekraehtging der wet onderworpen.
' Ieder zoodanig orediet wordt aan de begroeting toegevoegd.
j E. BEHoEE·rEN, DIE IN DEN Loor VAN HET DIENSTJAAR
I 01>KoMEN, EN N]'ET­BETAALBAAR-GESTELDE VOItDE­
RINGEN, BETEEKKELIJK AFGESLOTEN DIENSTEN.
ART. 61. De aanwijzing van uitgaven ten laste van den
i post, bedoeld bij art. 45 § 3, a, 10, geschiedt, voor zoo-
j veel het eerste hoofdstuk aangaat, door Ons, en voor zooveel
i het tweede hoofdstuk betreft, door den Gouverneur­Generaal.

1
I