HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 734.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.12 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB


A 22
, inkomst van dan Staat, naar gelang de afgestane goederen `
g vallen in de 5e of in de 6e klasse van art. 10.
n
, C. AFZONDERING VAN FONDSEN, TOT KWIJTTNG VAN VORDERINGEN, j
{ WIER BEDRAG EERST LATER KAN BIJIIKEN.
* ART. 56. Globale beschikking ten laste van meerdere be- ~
grootingsposten in eens geschiedt alleen, wanneer doorloopend '
i op eene zelfde plaats moet worden voorzien in verschillende "'
ä behoeften tegelijk, waarvan de kosten eerst later afzonderlijk .
, kunnen blüken. I
tf De afschrijving van zulke gemengde fondsen heeft voorloo­
pig plaats ten laste van de betrokken begrootingsafdeeling,
§ onder voorwaarde van nadere regularisatie, zoo spoedig doen- j
lijk, ten laste van de eigenaardige artikelen. _
Voor het huishoudelijk beheer van andere administratiën, dan
die der land- en zeemagt en der burgerläke openbare werken,
is zoodanige afzondering van fondsen afhankelijk van de uit- l
li drukkelijke toestemming van Ons of van den Gouverneur-
Generaal, en wijders onderworpen aan de bepalingen van het j
voorgaande lid. ~
A ART. 57. Behoudens het bepaalde in het voorgaande arti-
, kel, worden geene sommen van de begrooting afgeschreven
of afgezonderd tot kwijting van vorderingen, wier bedrag eerst
; later kan blijken.
D. OvERsoHRrJv1Ne VAN FONDSEN.
J ART. 58. Overschrijving van de fondsen der begrooting van
en op elkander heeft niet plaats, dan in de gevallen en op den »
voet, omschreven in art. 49 § Z2.
V, Die overschrrjving wordt bevolen, voor zooveel het eerste
hoofdstuk betreft, door Ons, en voor zooveel het tweede hoofd-
stuk aangaat, door den Gouverneur-Generaal.
­ ART. 59. Als niet­limitatieve credieten worden door deze
wet erkend alle posten voor wisselvallige uitgaven, gegrond
op openbare reglementen, tarieven en dergelijke verordeningen.