HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 684.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

I
l
ë
21
L 3° Van goederen, vallende in de 5e klasse, komen de kosten "
ll ten laste van de begrooting, naarmate zulke goederen ten
gebruike worden aangewezen.
jj Het tijdstip der aanwäzing bepaalt het jaar, tot de
j dienst waarvan de kosten behooren.
Voor zooveel de drie voorsehreven soorten van goe-
deren aangaat, worden de kosten gebragt ten laste van
j de begrootingsposten, waarin de te vervullen behoeften
*‘ zijn omschreven.
4° Van de goederen, vallende in de 6e klasse, zijn de
kosten begrepen in de uitgaven, welke jaarlijks voor
de dienst van de betrekkelijke landsinrigtingen worden
gedaan.
B. AFSTAND VAN eonnmrmv noon nn ADMINISTRATIëN
ONDERLING or AAN DERDEN.
ART. 54. Bij afstand van landsgoederen door de adminis-
tratie, welke voor den aankoop of de voortbrenging zorgde,
aan eene andere administratie, wordt het geldswaardig bedrag
j door deze gebragt ten laste van den begrootingspost, waaruit .
f zij de uitgaaf tot aanschaliing kan kwijten.
Daarentegen wordt, wanneer de afgestane goederen reeds
vroeger ten laste der begroeting waren verhandeld, door de
verstrekkende administratie:
1 a. de geldswaarde behandeld als inkomst van den Slaat; of,
1 b. een gelijk bedrag teruggeschreven van het bezwaar rus-
1 tende op den begrootingspost, die bestemd is tot aan-
E sohaffing van gelijksoortige goederen in het dienstjaar,
l waarin de afstand plaats heeft (onverschillig wanneer de
E aankoop of voortbrenging van de afgestane goederen is
{ geschied);
A en zulks naar gelang die goederen vallen in een der
beide eerste klassen, of in een der klassen 3, 4 en 6
j van art. 10.
j Aar. 55. Bij afstand van landsgoederen aan derden, op
den voet van art. 21, wordt de geldswaavde, voor dezelve
1 ontvangen, behandeld als mutatie van materieel tot geld, of als
I