HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 734.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.05 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

E I
l
‘ ë
j 20
; behooren tot de dienst van het boven bedoeld jaar, en
J de vorderingen, het dan nog resterende gedeelte betref- äl
fende, tot de dienst van het jaar, daarop volgende.
Ingeval geen buitengewone omstandigheden aanwezig
waren en dus de vertraagde aflevering het gevolg is van l
verzuim van de zijde des aannemers, wordt de aflevering,
j, met opzigt tot de begroeting, geacht te zijn geschied op l
het overeengekomen tijdstip, doch kunnen de vorderingen
voor hetgeen te laat wordt afgeleverd niet anders worden "
jj betaalbaar gesteld, dan uit nieuwe credieten, daartoe vooraf
jj door de wet toe te staan.
2° De afschrijvingen als verlies, bedoeld bü art. 37 § Z2,
1 voor zooveel het verlies is geconstateerd gedurende het
dienstjaar.
Hiervan zijn uitgezonderd de goederen, die reeds uit
j de begroeting waren bekostigd.
Van de goederen, die wegens bederf worden verkocht,
maar niet vernietigd, wordt:
a. ingeval de begroeting reeds met het kostende was be-
zwaard, het netto rendement behandeld als inlcomst van j
tt den Staat; .
b. in het tegenovergestelde geval, de begroeting van het
jaar, waarin het rendement ontvangen wordt, belast met
het zuivere verlies, dat is: met het bedrag der kosten
van inkoop, min het zuivere rendement.
s Bij verkoop van goederen, tot opruiming wegens overtollig-
j of onbruikbaarheid, wordt op gelijke wijze gehandeld als bij j
i verkoop wegens bederf. 1
Am:. 53. Ten opzigte van de bruikbare, voor ’s lands dienst
bestemde goederen, genoemd in art. 10, gelden de volgende »
V, regelen: ` j
i 1° Van voorwerpen, vallende in de 3e klasse, behooren de j
kosten tot de dienst van het jaar, waarin de betaalbaar- `
stelling plaats heeft. '
2** Van goederen, vallende in de 4e klasse, behooren de i
kosten tot de dienst van het jaar, waarin het regt van I
den leverancier op het bedrag zijner vordering geboren {
l wordt. 1
· I