HomeProeve eener betere regeling van het Indisch comptabiliteits-wezen. I, Nieuw ontwerp, houdende regelen voor de wijze van beheer Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 734.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.02 MB

PDF (Volledig document), 85.83 MB

ä
5
g 19
i H. Voor de uitgaven:
1°. de vorderingen der schuldeischers van den Staat, gegrond
op regten in het dienstjaar verkregen en betaalbaar gesteld
gedurende het openstaan der dienst, of gegrond op regten
, in vroegere dienstjaren verkregen en betaalbaar gesteld
i gedurende het dienstjaar.
, Hiervan zijn uitgezonderd:
E a. alle vorderingen, welker bedrag niet is bepaald uit
, kracht van algemeene of bijzondere verordeningen of
, van contracten, vastgesteld of goedgekeurd door de
F daartoe bevoegde magt.
9 Niet betaalbaar gesteld zijnde vóór de sluiting der
dienst, kunnen zoodanige vorderingen alleen wor-
den voldaan onder nadere bekrachtiging door de wet-
gevende magt, en behoudens nadere regularisatie ten
laste van de credieten daartoe door die magt, de
j bekrachtiging verleend wordende, afzonderlijk toe te
staan.
W b. de procentsgewijze belooningen, verschuldigd over geïnde
i belastingen en regten. P
i Deze behooren tot de dienst van het jaar, waarin de
L aanslag of de heffing der belasting of van het regt plaats
. had, doch alleen voor zoover de belooningen worden be-
, taalbaar gesteld gedurende het openstaan van die dienst.
j c. de kosten der goederen, vallende in de beide eerste klas-
sen van art. 10-.
Deze uitgaven behooren tot de dienst van het jaar,
J waarin de betaalbaarstelling geschiedt.
cl. de vorderingen voor het daarstellen van werken of het
y doen van leveranciën of transporten.
E Wanneer de aflevering was bedongen vóór of op ultimo
l December van eenig jaar, doch volgens verklaring van
l het hoofd der betrokken administratie - ten gevolge van
i buitengewone omstandigheden, in die verklaring te ver-
~ melden, - niet op dat tijdstip heeft kunnen plaats hebben,
worden de vorderingen, voortgevloeid uit hetgeen van
het onvoltooid of onvolbragt gedeelte vóór of op ultimo
Maart daaraan volgende wordt afgeleverd, gerekend te
ä